Correctiebeleid Aegon Cappital

Aegon Cappital doet er alles aan om uw pensioen dat is toegezegd door uw werkgever goed te administreren. Helaas gaat er ook wel eens iets fout. Bijvoorbeeld doordat we verkeerde gegevens ontvangen hebben. De hoogte van uw pensioen wijkt in dat geval af van de hoogte zoals bepaald in uw pensioenreglement. Als uw pensioen nog niet is ingegaan corrigeren we dit altijd.

1. We nemen altijd contact op

Als we een correctie willen doorvoeren na uw pensioeningang, dan nemen wij altijd contact met u op. Dit kan per brief of telefonisch zijn. Wij vertellen om welk bedrag het gaat, en gaan met u in gesprek om vast te stellen hoe we hiermee omgaan.

2. In welke gevallen terugbetalen?

Na uw pensioeningang is met uw bij Aegon Cappital opgebouwde pensioenkapitaal pensioen ingekocht, bij Aegon of bij een andere pensioenuitvoerder. Blijkt dit pensioenkapitaal achteraf te hoog te zijn, dan treden we in overleg als dit pensioenkapitaal meer dan € 200,- te hoog was. We kunnen dan besluiten om pensioen terug te vorderen. Bij dit besluit kijken we naar alle omstandigheden. Als u bijvoorbeeld wist of had kunnen weten dat het pensioen te hoog was, dan moet u terugbetalen.

3. Verrekenen of terugbetalen

Over de terugbetaling treden we in overleg met u en de pensioenuitvoerder waarvan u uw pensioen ontvangt. We bepalen of verrekening met toekomstige pensioenuitkeringen mogelijk is. U ontvangt dan een bepaalde periode minder pensioen. Soms moet u ook (een deel van) het teveel ontvangen pensioen direct of in termijnen terugbetalen.

4. Terugbetalen: we kijken naar uw persoonlijke situatie

Als de vordering niet verrekend kan worden, dan vragen we u om het terug te betalen. We bespreken wat een redelijke termijn is voor de terugbetaling. We houden hierbij rekening met uw kosten voor levensonderhoud. Ook kunt u zich indien nodig financieel voorbereiden.

5. Wat als ik juist te weinig pensioen heb ontvangen

Heeft u in plaats van te veel juist te weinig pensioenkapitaal opgebouwd? Dan doen wij een nabetaling. Wij maken dit aanvullende bedrag over aan de pensioenuitvoerder waarnaar het eerder vastgestelde pensioenkapitaal is overgedragen. Met deze nabetaling wordt vervolgens extra pensioen voor u ingekocht. Wij doen geen nabetaling als de nabetaling kleiner is dan € 10,-.

6. Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissingen, kunt u bezwaar maken. Uw klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure van Aegon Cappital. Deze klachtenprocedure vindt u hier.

Usabilla Feedback