Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon privacy statement

In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij met persoonsgegevens omgaan. U kunt erop rekenen dat wij dit zorgvuldig doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode). In de Gedragscode zijn de regels van de AVG uitgewerkt in specifieke regels voor verzekeraars. U kunt hierover mee lezen op Verbondvanverzekeraars.nl.

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met uw gegevens omgaan, kunnen we ons privacy statement aanpassen en informeren wij u daarover via onze website of app.

Ons privacy statement opslaan?

Wilt u ons privacy statement opslaan om deze op een later tijdstip te lezen, bijvoorbeeld wanneer u offline bent? Dat kan.

Aegon Privacy Statement (pdf)

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van u verwerkt als u klant bent, als u onze website of apps gebruikt of onze klantenservice belt. Dit statement geldt ook als u een (product)aanvraag bij ons deed en geen klant werd. Aegon verwerkt ook gegevens van personen die geen klant zijn van Aegon. Lees hieronder meer.

Als uw werkgever klant is bij Aegon
Heeft uw werkgever een pensioenovereenkomst bij Aegon?
Begunstigde of benadeelde
Bent u begunstigde of benadeelde?
Bedrijven
Bij onze zakelijke dienstverlening kunnen wij gegevens verwerken van contactpersonen, aandeelhouders, of UBO’s van een bedrijf.
Cookies
Als u een Aegon-website bezoekt of een Aegon-app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren.

Specifiek privacy statement

Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. We geven dat dan duidelijk aan. Bent u (ook) klant van Knab? Dan geldt voor u het privacy statement van Knab.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Aegon Nederland N.V. (hierna: “Aegon”) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van uw persoonsgegevens voor deze dochterbedrijven:

 • Aegon Administratie B.V.,
 • Aegon Administratieve Dienstverlening B.V.,
 • Aegon Bank N.V. (met uitzondering van het label Knab),
 • Aegon Schadeverzekering N.V.,
 • Aegon Levensverzekering N.V.,
 • Aegon Spaarkas N.V.,
 • Aegon Advies B.V.,
 • Aegon Bemiddeling B.V.,
 • Aegon Hypotheken B.V.
 • en Aegon Cappital B.V..

Aegon heeft een interne functionaris gegevens-bescherming (fg@aegon.nl). Deze ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Aegon in overeenstemming is met de AVG.

Andere verantwoordelijken
Sloot uw werkgever of een bemiddelaar een product voor u bij ons af? Dan verwerken deze partijen ook uw persoonsgegevens. Zij zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Hoe ze dit doen, kunt u aan hen vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. Denk aan uw naam en geboortedatum maar ook aan uw Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van uw computer. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze bijzondere gegevens mogen wij alleen verwerken als de wet ons dat toelaat of als wij ze nodig hebben voor de overeenkomst met u.

Wat is verwerken?
In dit privacy statement leest u vaak het woord ‘verwerken’. Hieronder verstaan wij onder andere het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Denk aan het vastleggen, opvragen, doorsturen, analyseren als ook wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van uzelf als u een product of dienst van ons afneemt of wilt afnemen. Welke gegevens wij van u ontvangen, is afhankelijk van het product of de dienst. U vindt ze op het (online) aanvraagformulier.

Ook kunnen wij via uw adviseur, bemiddelaar of werkgever gegevens ontvangen. Uw bemiddelaar kan namelijk voor u een product of offerte aanvragen. En een werkgever kan ervoor kiezen om zijn pensioenovereenkomst met u bij ons, als pensioenuitvoerder, onder te brengen.

Wij verwerken voor sommige producten ook bijzondere gegevens zoals gezondheidsgegevens. Hierbij kunt u denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Ook verwerken wij soms strafrechtelijke gegevens voor het beoordelen van een aanvraag van een verzekering of voor het afhandelen van een claim.

Meer informatie over de gegevens die wij van u ontvangen
Als u contact met ons opneemt via de website (aanvraagformulieren, contactformulieren of (video)chat) verwerken wij onder meer uw naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Gegevens van u die wij uit andere bronnen halen
Voor de beoordeling van uw aanvraag of (schade)melding verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van u uit externe bronnen.
Gezondheidsgegevens
Voor het sluiten van een overeenkomst hebben wij soms uw gezondheidsgegevens nodig, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en een letselschade-behandeling.
Strafrechtelijke gegevens
Aegon kan u vragen naar het bestaan van strafrechtelijke feiten en een strafrechtelijk verleden als toekomstige verzekerde en/of meeverzekerden (waaronder bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder kunt u lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dit noemen wij de ‘doeleinden’ van verwerking. Op basis van de wet (AVG) heeft Aegon ook een ‘grondslag’ nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. De wet geeft specifieke grondslagen aan. Deze kunt u lezen in het overzicht onder ‘grondslag van verwerking’.

DoeleindenGrondslag van verwerken
 • Informatie en advies te kunnen geven over producten en diensten.
 • Offertes te maken.
 • Uw aanvraag te beoordelen.
 • Vast te stellen of het product geschikt voor u is. Bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoprofiel als u belegt.
 • Facturen te sturen.
 • Betalingen voor u uit te voeren.
 • U te helpen en uw vraag en klacht te behandelen.
 • Uw gegevens met uw adviseur te kunnen delen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst.
 • Uw schade of claims te beoordelen en af te handelen.
 • U op een centrale plek uw gegevens te laten zien, zoals in uw Mijn Aegon-account.
 • Analyses te maken om risico’s en premie te bepalen.

Uitvoeren van een overeenkomst

Uitleg
Wij hebben van u persoonsgegevens nodig om een offerte uit te kunnen brengen en overeenkomst met u te kunnen afsluiten, maar ook om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. En u te kunnen helpen met informatie en advies. De meeste van uw gegevens kunt u direct inzien via uw Mijn Aegon-account. Als u de gegevens, die wij aan u vragen, niet wilt verstrekken, dan kunnen we geen product of dienst voor u afsluiten.

 • Marketingactiviteiten te kunnen verrichten, zoals (Onder 'Marketing' vindt u hier meer informatie over):
  • Nieuwsbrieven met (persoonlijke) aanbiedingen van andere producten en suggesties te sturen die interessant en relevant voor u zijn.
  • Relevante informatie en advertenties op de websites en apps te tonen voor een persoonlijke ervaring. Zie ons cookiestatement.
 • Onderzoek te doen om onze producten, diensten en service via al onze kanalen te ontwikkelen en te verbeteren:
  • door processen te analyseren om inzichten en mogelijkheden ter verbetering te vinden als u gebruikmaakt van producten en diensten via onze website, apps en telefoon. Denk aan het verbeteren van het aanvraagproces voor een product en u sneller kunnen helpen.
  • door analyses te doen om trends en inzichten te krijgen in marktontwikkelingen en klantbehoeftes.
  • door klachten te analyseren om trends, oorzaken en risico’s te kunnen vinden.
 • Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en bestrijden en de veiligheid van ons bedrijf en andere financiële instellingen te waarborgen. Onder 'Fraude' vindt u hier meer informatie over.
 • Onze eigen financiële positie te beschermen en beter te kunnen inschatten door statistische analyses te doen.

Gerechtvaardigd belang

Uitleg
In bepaalde gevallen mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken als wij of een derde daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij hebben. Wij maken altijd een zorgvuldige afweging van alle belangen: van uw belang, die van anderen en die van Aegon. U kunt u zich altijd afmelden voor marketingberichten.

Tenzij u ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken we de onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Als we gegevens gebruiken doen we dat zo veel als mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, wat betekent dat de gegevens niet meer naar u herleidbaar zijn. We treffen dan ook passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Slechts een beperkte groep mensen kunnen bij de analyses.

 • Uw identiteit vast te stellen zoals de belastingwetgeving en de toezichtwetgeving van ons verlangen.
 • In verband met uw aangifte inkomstenbelasting gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst. Dit wordt renseignering genoemd.
 • Gegevens aan politie, justitie of toezichthouders (AP, AFM, ACM of DNB) te verstrekken. En ongebruikelijke transacties door te geven. Onder 'Politie en justitie' vindt u hier meer informatie over.
 • Registratie bij BKR om vast te stellen of we u een hypothecair krediet kunnen verstrekken. Onder 'Hypotheek aanvragen met NHG en BKR' vindt u hier meer informatie over.
 • Telefoongesprekken, e-mails en chats vast te leggen in het kader van beleggingsdienstverlening. Onder 'Uw telefoongesprekken worden opgenomen' vindt u hier meer informatie over.
 • Uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onder 'Hoe zorgen wij voor uw gegevens? vindt u hier meer informatie over.
 • Wettelijke verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

Uitleg
Er zijn wetten die ons verplichten uw persoonsgegevens op te vragen, te bewaren en soms aan andere partijen te verstrekken. Denk daarbij aan onze wettelijke zorgplicht om als u belegt een risicoprofiel vast te stellen (Wet op het financieel toezicht) en aan Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Daarnaast moeten wij controleren of u voorkomt op nationale en internationale risico- en sanctielijsten. Onder 'Overheid en toezichthouders' vindt u hier meer informatie over.

Ook aan de belastingwetgeving verplicht ons bepaalde gegevens aan de belastingdienst te verstrekken. Daarnaast moeten wij informatie inzake beleggingsdiensten vastleggen en opslaan.

Marketing
Als u een product van ons koopt, informeren wij u graag over andere producten en diensten van Aegon die relevant of interessant voor u zijn.
Fraude, misbruik, oneigenlijk gebruik en witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en bestrijden
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de veiligheid en integriteit van u, ons bedrijf en de financiële sector te waarborgen.
Uw telefoongesprekken worden opgenomen
Wanneer u telefonisch contact hebt met Aegon kunnen we het telefoongesprek opnemen.
Uw toestemming
Meestal hebben wij niet uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Aegon schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening andere bedrijven in, zoals de postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Als u een bemiddelaar hebt, zullen wij gegevens aan hem verstrekken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Soms zijn wij verplicht gegevens op basis van de wet aan derden te verstrekken. De hoofdcategorieën staan hieronder opgesomd.

Andere dienstverleners
Als wij bedrijven inschakelen om onze diensten te uit kunnen voeren, treffen wij de vereiste contractuele maatregelen om te verzekeren dat ook in die gevallen uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt.
Bemiddelaar van u of uw werkgever
Als een bemiddelaar voor u een product bij ons afsluit of een schade bij ons meldt, wisselen wij persoonsgegevens met uw bemiddelaar uit.
De overheid en toezichthouders
De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen. Dit toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Bij hypotheek aanvragen met NHG en BKR
In het kader van hypothecair krediet delen wij uw gegevens als volgt:
Politie en justitie
Als autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en justitie persoonsgegevens bij ons opvragen, verstrekken wij die uitsluitend als Aegon hiertoe wettelijk verplicht is.
Bij financieringstransacties
Aegon kan uw hypotheek overdragen aan financiers.
Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen de Aegon Groep
Als u klant bent van Aegon, wisselen we uw persoonsgegevens tussen ondernemingen die werken onder de naam Aegon en Aegon Bank N.V., tevens handelend onder de naam Knab.
Buiten Europa
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers met wie we samenwerken of derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER, dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken gebruik van een geautomatiseerd proces in de online omgeving van Aegon om uw aanvraag voor een Aegon-product makkelijk te kunnen beoordelen en accepteren en voor toekennen van claims en doen van uitkeringen. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u altijd navraag doen naar de redenen en ook bezwaar maken. Op dat moment zal een persoon uw bezwaar beoordelen.

Wij gebruiken datamining en machine learning technieken om risico’s te beheersen, verbanden te leggen en voorspellingen over u te doen op basis van uw persoonsgegevens. We noemen dit ook wel profiling. Wij passen profiling toe om fraude tegen te gaan, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en claims maar ook om de premie beter te kunnen inschatten. Als voorbeeld kunt u denken aan uw postcode en de kans op schade. Dat heeft invloed op de premie die u voor uw verzekering betaalt. We kunnen ook profilen bij marketingactiviteiten. Om relevant voor u te kunnen zijn en passende aanbiedingen te doen. Als u al een autoverzekering hebt, laten wij geen advertentie over deze verzekering zien.

Hoe zorgen wij voor uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Aegon heeft adequate maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Denk hierbij aan (fysieke) beveiliging en toezicht van Aegon gebouwen als ook beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Tevens hebben wij informatiebeveiligingsbeleid en trainen wij onze medewerkers. Regelmatig worden deze maatregelen beoordeeld en zo nodig aangepast om aan de huidige (technische) ontwikkelingen te blijven voldoen. Bovendien zijn medewerkers van Aegon verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Beveiligingslek?
Hebt u een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt in een van onze onlinediensten?
Social media
Bij gebruik van social media adviseren wij u om gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen.
WhatsApp
Aegon is bereikbaar via WhatsApp. Wij gebruiken de informatie die u ons via WhatsApp geeft om u verder te kunnen helpen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Aegon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang gegevens worden bewaard, is afhankelijk van het product, de wet, de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij hebben hiervoor een uitgebreid bewaarbeleid opgesteld.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u verschillende privacy rechten. Wilt u er gebruik van maken? Vul dan dit formulier in. Daarbij vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs te versturen, om ervoor te zorgen dat niet iemand anders uw rechten uitoefent. Zie hoe u dat veilig kunt doen de website van de overheid.

Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is.

Inzage in uw persoonsgegevens
U mag ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken.
Rectificatie van uw persoonsgegevens
Wijzigingen van uw persoonsgegevens?
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
Bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen?
Overdragen van persoonsgegevens
U mag ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens aan u of rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen.
Persoonsgegevens laten wissen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

Waar kunt u terecht met uw vraag, tip of klacht? Hebt u vragen over dit privacy statement? Stuur dan een e-mail naar privacy@aegon.nl. Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit aan ons melden via onze website. Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93 374
2509 AJ DEN HAAG

 

Dit privacy statement is als laatst gewijzigd in juni 2019.