Bescherming vermogen deelnemers Aegon Cappital

Inleiding

Aegon Cappital bouwt voor de deelnemers in een pensioenregeling een vermogen op. Dat doen we volgens de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft). Die vraagt ook dat we regelingen treffen om de rechten van de deelnemers ten aanzien van dat vermogen te waarborgen. In de onderstaande regeling ‘Bescherming vermogen deelnemers Aegon Cappital’ staat beschreven hoe we dat geregeld hebben en waarborgen. En daar kunt u op vertrouwen!

Image
Bescherming vermogen deelnemers

Algemeen

Het vermogen dat wordt opgebouwd ten behoeve van een deelnemer van een pensioenregeling en ondergebracht bij een premiepensioeninstelling (PPI), staat niet op naam van de deelnemer. De deelnemer heeft een premiepensioenvordering op de PPI. De PPI houdt het vermogen van de deelnemers aan voor rekening en risico van deze deelnemers. Aangezien de deelnemers geen rechtstreekse aanspraken op dat vermogen hebben, is het van belang om regelingen te treffen om de rechten van de deelnemers ten aanzien van dat vermogen te waarborgen. Een PPI moet een pensioenbewaarder inschakelen wanneer er op grond van het beleggingsbeleid een reëel risico bestaat dat het pensioenvermogen en het eigen vermogen van de PPI ontoereikend zullen zijn voor de voldoening van de vorderingen van de PPI en de deelnemers. Door de Europese regels voor beleggingsbeleid doet zich dit bij een Europese pensioenregeling niet voor.

Bescherming vermogen deelnemer Aegon Cappital

Aegon Cappital maakt geen gebruik van een aparte pensioenbewaarder omdat de vermogens van de deelnemers van Aegon Cappital op de volgende wijze beschermd zijn.

De wettelijke rangregeling voor premiepensioeninstellingen zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) ligt in lijn met de rangregeling zoals deze geldt voor beleggingsfondsen. De rangregeling bewerkstelligt dat in eerste instantie kosten voor beheer en de bewaring uit het vermogen worden voldaan en dat in tweede instantie de deelnemers hun aanspraken verzilverd zien.

Overige crediteuren komen pas aan de beurt als vast is komen te staan dat de eerder genoemde vorderingen ook in de toekomst niet meer voor kunnen komen.

Het vermogensbeheer is door Aegon Cappital uitbesteed aan Aegon Investment Management B.V., de beheerder van de beleggingsfondsen waar Aegon Cappital in belegt. Hoe het beleggingsfonds belegt wordt door Aegon Investment Management B.V. vastgesteld.

De bescherming van participanten is gewaarborgd doordat de Wet op het financieel toezicht (Wft) een afgescheiden vermogen per beleggingsfonds voorschrijft. Het vermogen van een beleggingsfonds moet in eigendom worden gehouden door een juridisch eigenaar (zoals Aegon Custody B.V.).

De door de Wft voorgeschreven vermogensscheiding bestaat uit:

1. rechtspersoonlijkheid van de juridisch eigenaar (Aegon Custody);

2. het beperkte statutaire doel van de juridisch eigenaar, waardoor geen andere activiteiten kunnen worden ondernomen waar verplichtingen uit voort zouden kunnen vloeien;

3. indien er sprake is van een risicovol fonds dat door een beheerder wordt beheerd moeten de activa van dat risicovolle beleggingsfonds bewaard worden door een (afzonderlijke) juridisch eigenaar die uitsluitend voor dat risicovolle beleggingsfonds de juridisch eigendom houdt; hierdoor is er geen “besmettingsgevaar” voor andere beleggingsfondsen;

4. een wettelijke rangregeling, waardoor vorderingen van schuldeisers en participanten van een beleggingsfonds voorgaan voor andere vorderingen.

5. de verplichting om voor ieder beleggingsfonds een aparte rekening aan te houden.

Tenslotte is Citibank Europe Plc. als bewaarder van beleggingsfondsen aangesteld. De hoofdtaken van deze bewaarder zijn:

(i) het monitoren en controleren van de kasstromen van de beleggingsfondsen, waaronder de betalingen van en aan toe- en uittredende participanten;

(ii) het in bewaring houden van de activa van de beleggingsfondsen, waaronder begrepen het vaststellen dat de activa in eigendom zijn verkregen en dat dit is vastgelegd in een administratie;

(iii) het vaststellen dat de uitvoering van uitgifte, inkoop, terugbetaling en intrekking van de participaties in de beleggingsfondsen in overeenstemming is met de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving;

(iv) het controleren of de (intrinsieke) waarde van de beleggingsfondsen op een juiste wijze wordt bepaald en het periodiek vaststellen of de procedures inzake het bepalen van de intrinsieke waarde voldoen alsmede het controleren dat de tegenwaarde van transacties met betrekking tot de activa van de beleggingsfondsen tijdig aan de beleggingsfondsen wordt overgemaakt;

(v) het controleren dat de opbrengsten van beleggingsfondsen de bestemming krijgen die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en de fondsvoorwaarden; en

(vi) het uitvoeren van instructies van de beheerder, tenzij deze in strijd zijn met de statuten of toepasselijke wet- en regelgeving.

Feitelijk zijn de beleggingsfondsen die Aegon Cappital aanbiedt een overeenkomst tussen Aegon Investment Management B.V. en Aegon Custody. Het juridische eigendom van de beleggingen, aangekocht met de beschikbare premies, berust bij de juridisch eigenaar. Aegon Cappital is dus feitelijk zelf niet juridisch eigenaar van de beleggingen, maar Aegon Custody. Bij een eventueel faillissement van de Aegon Cappital blijft Aegon Custody buiten beschouwing en is het vermogen van de deelnemers dus afgeschermd.

Aanvullende maatregelen

Naast de hiervoor genoemde beschermingsmaatregelen zijn er door Aegon Cappital en haar uitbestedingspartners maatregelen getroffen om een deelnemer te beschermen door het mitigeren van operationele en juridische risico’s.

De pensioenadministratie is door Aegon Cappital uitbesteed aan TKP Pensioen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Aegon Investment Management B.V. De kwaliteit van de dienstverlening van TKP Pensioen en Aegon Investment Management B.V. is geborgd door een hoge automatiseringsgraad waarin de nodige controls zijn ingebouwd. Periodiek worden alle processen door de externe accountant beoordeeld op basis van ISAE 3402.

TKP Pensioen en Aegon Investment Management B.V.beschikken over een ISAE3402 Type II verklaring.  

Aegon Cappital heeft onderstaande verzekeringen afgesloten voor het dekken van aansprakelijkheidsrisico’s:

a) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is ter dekking voor risico’s die Aegon Cappital loopt vanuit de beroepsaansprakelijkheid als premiepensioeninstelling.

b) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van bemiddelingsactiviteiten. Deze verzekering is verplicht vanuit de Wft en bedoeld ter dekking voor risico’s die Aegon Cappital loopt vanuit de beroepsaansprakelijkheid als bemiddelaar.

c) Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Hiermee voldoet Aegon Cappital volledig aan de wettelijke vereisten.

Daarnaast heeft Aegon Investment Management B.V. een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is ondergebracht bij  verzekeraars met een hoge rating.

In praktische zin wordt Aegon Cappital beschermd tegen een mogelijk faillissement. Elke PPI kent een regulatoire solvabiliteitseis.

Aegon Cappital heeft zelf uit prudentieoverwegingen besloten om haar eigen minimale solvabiliteit met 50% te verhogen. Daarnaast is er strategische commitment vanuit de aandeelhouder van Aegon Cappital om het lange termijn voortbestaan te garanderen. Zowel het bestuur zelf als de toezichthouder zien toe op de solvabiliteitspositie.

In het geval dat het zelfstandig voortbestaan of de solvabiliteit van Aegon Cappital naar verwachting onvoldoende zal blijken te zijn, dan treedt een vooraf gedefinieerd afwikkelplan in werking. Hierbij staat Aegon Levensverzekeringen N.V. klaar om de portefeuille (inclusief alle contractuele verplichtingen) over te nemen. Ook in deze situatie zullen de pensioenaanspraken niet worden aangetast.