Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fraudebeleid

Over ons Fraudebeleid

Wij zijn eerlijk naar onze klanten, want zonder klanten bestaan we niet. Zo simpel is het. Zonder het vertrouwen dat mensen ons geven, kunnen we niet bestaan. Helaas zijn ook onze klanten soms oneerlijk. Gelukkig zijn dat er maar weinig.

 

Wat is dan oneerlijk?

Oneerlijke klanten zijn klanten die financiële fraude of andere vormen van criminaliteit plegen of proberen te plegen ten nadele van ons of onze dochtermaatschappijen en/of andere financiële instellingen.

Hieronder een aantal voorbeelden van fraude:

 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schadeclaim (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden, niet volledig eerlijk zijn over de toedracht rond het ontstaan van de schade of het bezit of aankoop van de geclaimde goederen, etc.);
 • liegen over de gezondheid bij een levensverzekering;
 • meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen bij een inbraak;
 • betrokkenheid bij brandstichting;
 • valse taxatierapporten of werkgeversverklaringen gebruiken bij een hypotheekaanvraag;
 • het overleggen van onjuiste inkomensstukken bij de aanvraag van een hypotheek;
 • medische schade overdrijven of dubbel claimen;
 • verdachte handelingen met een bank- of spaarproduct.

 

Wat doen we aan de bestrijding en voorkoming van fraude?

We hebben een beleid op het gebied van fraude- en criminaliteitsbeheersing waarin staat hoe we omgaan met consumentenfraude. Soms kan het bij het accepteren van financiële producten en bij het behandelen van verschillende soorten claims noodzakelijk zijn nader onderzoek te verrichten. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. We onderschrijven daarbij in ieder geval:

 

Wat als fraude is vastgesteld?

We kunnen de volgende maatregelen nemen:

 • de fraude vastleggen in ons incidentenregister;
 • schade niet vergoeden;
 • terugvorderen van een al betaalde claim;
 • de desbetreffende polis beëindigen;
 • de totale relatie met ons beëindigen, (dus ook voor producten waarmee of waarin niet is gefraudeerd);
 • het melden van de betrokkene op waarschuwingslijsten, die ook toegankelijk zijn voor andere financiële instellingen;
 • het terugvorderen van onderzoekskosten.

Bij het terugvorderen van gemaakte onderzoekskosten wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe onderzoekskosten. Als er fraude is gepleegd worden beide kosten teruggevorderd. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt verhaald door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). Ook alle andere kosten die we hebben gemaakt, voor het uitvoeren van extern onderzoek, worden in rekening gebracht.

 

Aangifte bij de politie

We kunnen aangifte doen bij politie/justitie, waarbij gemaakte afspraken tussen het Verbond van Verzekeraars en het Openbaar Ministerie en politie leidend zijn. Het doen van aangifte zien we als een zwaar middel.

Bij de beoordeling of tot aangifte wordt overgegaan, spelen diverse overwegingen een rol zoals de ernst van de gepleegde strafbare feiten, ons belang of die van de financiële sector bij de gemaakte inbreuk, het effect van strafrechtelijke afdoening, de inbreuk op gemaakte afspraken in het kader van publiek- en private-samenwerking en eventuele (wettelijke) verplichtingen. Ook kan de hoedanigheid van de dader een rol spelen.

 

Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld en wij overgaan tot het doen van aangifte, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over het doen van de aangifte.

We houden ons aan de bovengenoemde maatregelen en aan de regels op het gebied van privacy.

 

Meer informatie over ons fraude- en criminaliteitsbeleid

Je kan een e-mail sturen naar specialezaken@aegon.nl of een brief naar Aegon Nederland, afdeling Veiligheidszaken, Postbus 202, 2501 CE Den Haag.