Fraude

Vertrouwen is de basis voor elke overeenkomst. U vertrouwt op een goede dienstverlening en wij vertrouwen erop dat u ons de juiste informatie geeft. Helaas is niet iedereen eerlijk. Dat gaat ten koste van mensen die wel eerlijk zijn. Daarom proberen we oneerlijkheid te voorkomen. Zowel binnen als buiten Aegon. Om fraude te bestrijden en te voorkomen, werken wij samen met andere financiële instellingen. Met onze inzet willen wij een bijdrage leveren aan de integriteit en veiligheid van onze klanten, tussenpersonen, medewerkers, organisatie en de financiële sector als geheel.

Wij verwerken hierbij persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Hieronder leest u hoe wij deze gegevens verwerken en eventueel uitwisselen. Hoe meer fraude wij kunnen voorkomen, hoe lager uw premie.

Image
Over ons - fraudebeleid

Wat is fraude?

Fraude is iedere vorm van opzettelijke misleiding met de bedoeling om een product, aanspraak, uitkering of dienst van Aegon te verkrijgen, waarop geen recht bestaat.  

Voorbeelden hiervan zijn:

  • opzettelijk verkeerde gegevens verstrekken bij het indienen van een claim;               
  • onjuiste informatie geven over de gezondheid;
  • meer spullen opgeven dan daadwerkelijk zijn gestolen bij een inbraak;
  • valse taxatierapporten gebruiken bij een hypotheekaanvraag;
  • bewust verkeerde persoonsgegevens opgeven;
  • aanleveren van valse documenten;
  • schade overdrijven of dubbel claimen.

Hoe gaan wij om met fraude?

Het tegengaan van fraude vinden we belangrijk. Daarom hebben we hier veel aandacht voor. De afdeling Veiligheidszaken is gespecialiseerd in het voorkomen en bestrijden van fraude. Op deze afdeling werken verschillende experts op het gebied van gedrag, recht, data en cybercrime. Als het nodig is doet de afdeling Veiligheidszaken onderzoek naar (mogelijke) fraude. Aegon houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, waaronder:

Aegon houdt zich aan de regels op het gebied van privacy. Lees er meer over in ons privacystatement.

Hoe onderzoeken wij fraude?

Een dossier waar speciale aandacht nodig is, wordt gemeld bij Veiligheidszaken. Zij beoordelen of er verder onderzoek nodig is. De gegevens worden vastgelegd in de gebeurtenissenadministratie (GA). De gegevens uit de GA mogen wij niet zomaar delen met andere financiële instellingen buiten de Aegon groep. Veiligheidszaken onderzoekt de gebeurtenis en beoordeelt of er sprake is van een incident. Zij stellen een incident vast als er een gevaar kan zijn voor de belangen, integriteit of veiligheid van Aegon of de financiële sector. Een incident wordt door Veiligheidszaken vastgelegd in het Incidentenregister (IR).  

Informatie uit het IR mag gedeeld worden met andere financiële instellingen als daar voldoende aanleiding voor is. Veiligheidszaken moet altijd de afweging maken tussen het belang van het delen van informatie over het incident en het belang van de betrokkene. Het besluit om informatie over incidenten te delen of op te vragen, wordt gemaakt en onderbouwd door Veiligheidszaken. Aegon heeft voor het uitwisselen van gegevens uit het IR vergunningen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Alleen als een financiële instelling een vergunning heeft, is uitwisseling uit het IR mogelijk.

Wij kunnen op verschillende manier informatie verzamelen voor het fraudeonderzoek. Bijvoorbeeld door:

  • Openbare bronnen te onderzoeken zoals het Kadaster, sociale media of de Kamer van Koophandel.
  • Tactisch of technisch onderzoek te verrichten zoals een ongeval analyse of onderzoek naar braaksporen.
  • Persoonlijk onderzoek in te stellen waaronder observatie.

Hiervoor kunnen wij ook een extern onderzoekbureau inschakelen. Zij moeten zich ook aan de geldende wet- en regelgeving houden.

Wat als we fraude vaststellen?

Dan kunnen we maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het niet vergoeden van de schade, terugvorderen van uitgekeerde bedragen en het in rekening brengen van de onderzoekskosten. Ook kunnen we de verzekering of relatie beëindigen. Om onszelf en de financiële markt te beschermen, kunnen we persoonsgegevens registreren in verschillende waarschuwingssystemen:

Intern register

Een onderzoek van Veiligheidszaken kan leiden tot een interne registratie. Er moet dan sprake zijn van een gebeurtenis. Dit register kan worden gescreend en hierdoor kan de registratie gevolgen hebben op bijvoorbeeld een aanvraag of wijziging. Niet alleen Aegon kan dit register toetsen maar bijvoorbeeld ook Knab omdat zij onder onze organisatie vallen. De reden van de registratie kan worden nagevraagd bij Veiligheidszaken. De duur van een interne registratie is 8 jaar.

Externe registers

Ook kunnen registraties worden geplaatst in externe verwijzingsregisters. Het plaatsen van een externe registratie kan alleen als er sprake is van een incident. De externe verwijzingsregisters kunnen worden getoetst door financiële instellingen. Bijvoorbeeld wanneer er een hypotheek wordt aangevraagd of een verzekering. Wanneer er een externe registratie naar voren komt, moet Veiligheidszaken navraag doen over de reden. Alle informatie over de registratie is opgenomen in het IR. De informatie over de registratie mag alleen uitgewisseld worden door afdelingen Veiligheidszaken. Hypotheken en banken gebruiken het externe register van EVA-SFH en verzekeraars het externe register van stichting CIS. De duur van een externe registratie is maximaal 8 jaar.

Soms meldt Veiligheidszaken een incident bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Het CBV is een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en ondersteunt verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Dat doet het zowel op operationeel niveau als op beleidsniveau.

Aegon kan ook aangifte doen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars, Openbaar Ministerie en de politie. We nemen meerdere zaken in overweging als wij aangifte doen, zoals het belang van de financiële sector en de gevolgen voor Aegon. Het belang van betrokkene wegen wij hier ook in mee. Voorwaarde is dat er sprake is van een strafbaar feit.

Wanneer een onderzoek leidt tot maatregelen door Veiligheidszaken wordt de betrokkene altijd hiervan op de hoogte gebracht. Betrokkene krijgen ook de gelegenheid om zelf een reactie te geven tijdens het onderzoek.

Is er iets onduidelijk?

Neem dan gerust contact met ons op. Ook als u vragen heeft  heeft over een (fraude)onderzoek. Zo voorkomen wij misverstanden.

Image
Klantenservicemedewerker

Wilt u meer weten?

De afdeling Veiligheidszaken kan uw vragen beantwoorden. Stuur gerust een e-mail naar specialezaken@aegon.nl of een brief naar Aegon Nederland, afdeling Veiligheidszaken, Postbus 202, 2501 CE Den Haag. We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Stuur een e-mail