Hoe zorgen wij voor je persoonsgegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Aegon heeft adequate beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens veilig te houden. Denk hierbij aan beveiliging en toezicht van Aegon-gebouwen maar ook aan beveiliging van servers en beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Daarnaast hebben we informatiebeveiligingsbeleid en trainen we onze medewerkers in het herkennen van beveiligingsrisico’s. Deze maatregelen worden continu gemonitord, beoordeeld en zo nodig aangepast om aan de huidige ontwikkelingen te blijven voldoen. Bovendien zijn medewerkers van Aegon verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij je persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Ons privacystatement opslaan?

Wil je ons privacystatement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacystatement

Beveiligingslek?

Heb je een veiligheidsprobleem of zwakke plek ontdekt in een van onze onlinediensten? Wij stellen het op prijs als je dit eerst bij ons meldt, voordat je het openbaar maakt. Zo hebben wij de kans om maatregelen te nemen. Daarmee proberen wij misbruik te voorkomen.

Social media

Bij gebruik van social media adviseren wij je om gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Aegon heeft geen invloed op de manier waarop social media-providers met je gegevens omgaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Aegon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe lang gegevens worden bewaard, is afhankelijk van het product, de wet, de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Aegon heeft een uitgebreid intern bewaarbeleid opgesteld. Wij hebben onze bewaartermijnen opgesteld aan de hand van bepaalde uitganspunten waaronder, de looptijd van jouw contract, fiscale bewaartermijnen en het kunnen afhandelen van geschillen en klachten. Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen kan je contact met ons opnemen.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens? Je hebt een aantal rechten die gaan over jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek indienen via dit formulier. Wij reageren uiterlijk binnen één maand op je verzoek. Hebben we meer tijd nodig om je verzoek te behandelen? Dan laten we dit binnen één maand weten. En vertellen we waarom we meer tijd nodig hebben.

Wanneer iemand anders namens jou een verzoek indient, dan ontvangen wij graag ook een machtiging om te kunnen bevestigen dat diegene bevoegd is het verzoek namens jou te doen.

Hieronder kun je lezen welke rechten dat zijn:

Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van jou verwerken, dit noemen wij een inzageverzoek. Je ontvangt van ons dan een kopie van jouw persoonsgegevens. Een inzageverzoek kan je meer inzicht geven in welke gegevens wij van jou verwerken en wat wij ermee doen. Het inzagerecht is het recht dat je nodig hebt om andere rechten uit te oefenen. Zoals het recht om onjuiste of incomplete gegevens te laten aanpassen (rectificatie) en het recht om je gegevens te laten verwijderen.

Wist je dat je de meeste van je gegevens al direct kan inzien via jouw MijnAegon- account?

Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen wanneer ze incompleet of incorrect zijn.

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Dit heet het recht van bezwaar. Als je bezwaar bij ons maakt, maken we een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens inderdaad niet meer voor dat doel gebruikt mogen worden. We beëindigen de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan ons belang of dat van de derde.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen als er geen noodzaak, wettelijke eis of gerechtvaardigd belang is om jouw persoonsgegevens te bewaren of te verwerken. Als wij niet aan jouw verzoek om je gegevens te laten verwijderen kunnen voldoen, informeren wij je over de reden waarom.

Jij hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in elektronische vorm aan een andere partij over te dragen. Dit kan alleen als het gaat om gegevens die je in het kader van een contract met ons of met je toestemming aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen er in dit geval voor kiezen om jou een kopie van jouw persoonsgegevens te verstrekken zodat jij dit zelf aan een derde partij geeft.

Geautomatiseerde besluiten zijn beslissingen over jou die niet door mensen, maar door computers worden genomen. Ook bij Aegon maken wij gebruik van geautomatiseerde processen. Aegon maakt gebruikt van geautomatiseerde processen om aanvragen makkelijk te kunnen beoordelen en accepteren. En voor toekennen van claims en doen van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een inboedelverzekering. Je voert een aantal gegevens in, waaronder het adres van de te verzekeren woning, of het een koop- of huurwoning is en je leeftijd. Op basis van die gegevens wordt automatisch een bedrag berekend.

 

Als je het niet eens bent met de uitkomst van een besluit, dan kan je navragen hoe het besluit tot stand is gekomen en eventueel bezwaar maken. Een medewerker van Aegon zal dit bezwaar dan beoordelen. Hiermee wordt voldaan aan het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Image
Klantenservice hypotheken

Waar kun je terecht met je vraag of klacht?

Waar kun je terecht met je vraag?

Heb je een vraag over dit privacystatement? Stuur dan een mail naar privacy@aegon.nl.

Waar kun je terecht met je klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Je kan ook een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Dit is in Nederland de onafhankelijke autoriteit die is opgericht om toe te zien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: +31 (0) 70 888 85 00

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd in februari 2023