Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Man achter tablet op de bank
Over ons Privacy Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Hieronder kun je lezen waarom we persoonsgegevens verwerken. Dit noemen wij de ‘doeleinden’ van verwerking. Op basis van de wet (AVG) heeft Aegon ook een ‘grondslag’ nodig om je persoonsgegevens te mogen verwerken. De wet geeft specifieke grondslagen aan. Deze kun je lezen in het overzicht onder ‘grondslag van verwerking’.

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

DoeleindenGrondslag van verwerken
 • Informatie en advies te kunnen geven over producten en diensten.
 • Offertes te maken.
 • Je aanvraag te beoordelen.
 • Vast te stellen of het product geschikt voor je is. Bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoprofiel als je belegt.
 • Facturen te sturen.
 • Betalingen voor je uit te voeren.
 • Je helpen en je vraag en klacht behandelen.
 • Je gegevens met je adviseur te kunnen delen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst.
 • Je schade of claims beoordelen en afhandelen.
 • Je op een centrale plek je gegevens te laten zien, zoals in je Mijn Aegon-account.
 • Analyses te maken om risico’s en premie te bepalen.

Uitvoeren van een overeenkomst

Uitleg
We hebben je persoonsgegevens nodig om een offerte uit te kunnen brengen en overeenkomst met je af te sluiten, maar ook om de overeenkomst uit te voeren. En om je te helpen met informatie en advies.

De meeste van je gegevens kun je direct inzien via je Mijn Aegon-account. Als je de gegevens die we aan je vragen niet wilt verstrekken, dan kunnen we geen product of dienst voor je afsluiten.

 • Marketingactiviteiten verrichten, zoals:
  • Nieuwsbrieven met (persoonlijke) aanbiedingen van andere producten en suggesties sturen die interessant en relevant voor je zijn.
  • Relevante informatie en advertenties op de websites en apps tonen voor een persoonlijke ervaring. Zie ons cookiestatement.
 • Onderzoek doen om onze producten, diensten en service via al onze kanalen te ontwikkelen en te verbeteren:
  • door processen te analyseren om inzichten en mogelijkheden ter verbetering te vinden als je gebruikmaakt van producten en diensten via onze website, apps en telefoon. Denk aan het verbeteren van het aanvraagproces voor een product en je sneller kunnen helpen.
  • door analyses te doen om trends en inzichten te krijgen in marktontwikkelingen en klantbehoeftes.
  • door klachten te analyseren om trends, oorzaken en risico’s te kunnen vinden.
 • Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen en bestrijden en de veiligheid van ons bedrijf en andere financiële instellingen waarborgen. 
 • Onze eigen financiële positie beschermen en beter inschatten door statistische analyses te doen.

Gerechtvaardigd belang

Uitleg
In bepaalde gevallen mogen wij je persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld als wij of een derde daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij hebben. We maken altijd een zorgvuldige afweging van alle belangen: van jouw belang, die van anderen en die van Aegon. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten.

Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken we de onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Als we gegevens gebruiken doen we dat zo veel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens niet meer naar jou herleidbaar zijn. We treffen dan ook passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Slechts een beperkte groep mensen kunnen bij de analyses.

Wettelijke verplichting

Uitleg
Er zijn wetten die ons verplichten je persoonsgegevens op te vragen, te bewaren en soms aan andere partijen te verstrekken. Denk daarbij aan onze wettelijke zorgplicht om als je belegt een risicoprofiel vast te stellen (Wet op het financieel toezicht). En aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Daarnaast moeten wij controleren of je voorkomt op nationale en internationale risico- en sanctielijsten. Lees meer over de overheid en toezichthouders.

Ook de belastingwetgeving verplicht ons bepaalde gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Daarnaast moeten we informatie over beleggingsdiensten vastleggen en opslaan.

Marketing
Als je een product van ons koopt, informeren wij je graag over andere producten en diensten van Aegon die relevant of interessant voor je zijn.
Fraude, misbruik, oneigenlijk gebruik en witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en bestrijden
Wij verwerken je persoonsgegevens om de veiligheid en integriteit van jou, ons bedrijf en de financiële sector te waarborgen.
Telefoongesprekken worden opgenomen
Wanneer je telefonisch contact hebt met Aegon kunnen we het telefoongesprek opnemen.
Toestemming
Meestal hebben wij geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Aegon schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening andere bedrijven in, zoals de postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Als je een bemiddelaar hebt, zullen we gegevens aan die bedrijven verstrekken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Soms zijn we verplicht gegevens op basis van de wet aan derden te verstrekken. De hoofdcategorieën staan hieronder opgesomd.

Andere dienstverleners
Als wij bedrijven inschakelen om onze diensten te uit kunnen voeren, treffen wij de vereiste contractuele maatregelen om te verzekeren dat ook in die gevallen je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt.
Je bemiddelaar of werkgever
Als een bemiddelaar voor jou een product bij ons afsluit of een schade bij ons meldt, wisselen wij persoonsgegevens met je bemiddelaar uit.
De overheid en toezichthouders
De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen. Dit toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Bij hypotheek aanvragen met NHG en BKR
In het kader van hypothecair krediet delen wij je gegevens als volgt:
Politie en justitie
Als autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en justitie persoonsgegevens bij ons opvragen, verstrekken wij die uitsluitend als Aegon hiertoe wettelijk verplicht is.
Bij financieringstransacties
Aegon kan je hypotheek overdragen aan financiers.
Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep
Als je klant bent van Aegon, wisselen we je persoonsgegevens uit tussen ondernemingen die werken onder de naam Aegon en Aegon Bank N.V., ook handelend onder de naam Knab.
Buiten Europa
Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers met wie we samenwerken of derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER, dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken gebruik van een geautomatiseerd proces in de online omgeving van Aegon om je aanvraag voor een Aegon-product makkelijk te kunnen beoordelen en accepteren en voor toekennen van claims en doen van uitkeringen. Als je het niet eens bent met de uitkomst, dan kun je altijd navraag doen naar de redenen en ook bezwaar maken. Op dat moment zal een persoon je bezwaar beoordelen.

Wij gebruiken datamining en machine learning technieken om risico’s te beheersen, verbanden te leggen en voorspellingen over je te doen op basis van je persoonsgegevens. We noemen dit ook wel profiling. Wij passen profiling toe om fraude tegen te gaan, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en claims maar ook om de premie beter te kunnen inschatten. Als voorbeeld kun je denken aan je postcode en de kans op schade. Dat heeft invloed op de premie die je voor je verzekering betaalt. We kunnen ook profilen bij marketingactiviteiten om relevant voor je te kunnen zijn en passende aanbiedingen te doen. Als je bijvoorbeeld al een autoverzekering hebt, laten wij geen advertentie over deze verzekering zien.

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93 374
2509 AJ DEN HAAG

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.