Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Hieronder kun je lezen waarom we persoonsgegevens verwerken. Dit noemen wij de ‘doeleinden’ van verwerking. Op basis van de wet (AVG) heeft Aegon ook een ‘grondslag’ nodig om je persoonsgegevens te mogen verwerken. De wet geeft specifieke grondslagen aan. Deze kun je lezen in het overzicht onder ‘grondslag van verwerking’.
Image
Hoe verwerken we je persoonsgegevens
Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download het privacy statement

Doeleinden

 • Informatie en advies te kunnen geven over producten en diensten.
 • Offertes te maken.
 • Je aanvraag te beoordelen.
 • Vast te stellen of het product geschikt voor je is. Bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoprofiel als je belegt.
 • Facturen te sturen.
 • Betalingen voor je uit te voeren.
 • Je helpen en je vraag en klacht behandelen.
 • Je gegevens met je adviseur te kunnen delen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst.
 • Je schade of claims beoordelen en afhandelen.
 • Je op een centrale plek je gegevens te laten zien, zoals in je Mijn Aegon-account.
 • Analyses te maken om risico’s en premie te bepalen.

Grondslag van verwerken

Uitvoeren van een overeenkomst

Uitleg
We hebben je persoonsgegevens nodig om een offerte uit te kunnen brengen en overeenkomst met je af te sluiten, maar ook om de overeenkomst uit te voeren. En om je te helpen met informatie en advies.

De meeste van je gegevens kun je direct inzien via je Mijn Aegon-account. Als je de gegevens die we aan je vragen niet wilt verstrekken, dan kunnen we geen product of dienst voor je afsluiten.

 • Marketingactiviteiten verrichten, zoals:
  • Nieuwsbrieven met (persoonlijke) aanbiedingen van andere producten en suggesties sturen die interessant en relevant voor je zijn.
  • Relevante informatie en advertenties op de websites en apps tonen voor een persoonlijke ervaring. Zie ons cookiestatement.
 • Onderzoek doen om onze producten, diensten en service via al onze kanalen te ontwikkelen en te verbeteren:
  • door processen te analyseren om inzichten en mogelijkheden ter verbetering te vinden als je gebruikmaakt van producten en diensten via onze website, apps en telefoon. Denk aan het verbeteren van het aanvraagproces voor een product en je sneller kunnen helpen.
  • door analyses te doen om trends en inzichten te krijgen in marktontwikkelingen en klantbehoeftes.
  • door klachten te analyseren om trends, oorzaken en risico’s te kunnen vinden.
 • Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomen en bestrijden en de veiligheid van ons bedrijf en andere financiële instellingen waarborgen. 
 • Onze eigen financiële positie beschermen en beter inschatten door statistische analyses te doen.

Gerechtvaardigd belang

Uitleg
In bepaalde gevallen mogen wij je persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld als wij of een derde daar een gerechtvaardigd bedrijfsbelang bij hebben. We maken altijd een zorgvuldige afweging van alle belangen: van jouw belang, die van anderen en die van Aegon. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten.

Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken we de onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Als we gegevens gebruiken doen we dat zo veel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens niet meer naar jou herleidbaar zijn. We treffen dan ook passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Slechts een beperkte groep mensen kunnen bij de analyses.

Wettelijke verplichting

Uitleg
Er zijn wetten die ons verplichten je persoonsgegevens op te vragen, te bewaren en soms aan andere partijen te verstrekken. Denk daarbij aan onze wettelijke zorgplicht om als je belegt een risicoprofiel vast te stellen (Wet op het financieel toezicht). En aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Daarnaast moeten wij controleren of je voorkomt op nationale en internationale risico- en sanctielijsten. Lees meer over de overheid en toezichthouders.

Ook de belastingwetgeving verplicht ons bepaalde gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Daarnaast moeten we informatie over beleggingsdiensten vastleggen en opslaan.

Fraude, misbruik, oneigenlijk gebruik en witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en bestrijden

Meer informatie

Telefoongesprekken worden opgenomen

Meer informatie

Toestemming

Meer informatie

Als je een product van ons koopt, informeren wij je graag over andere producten en diensten van Aegon die relevant of interessant voor je zijn.

Bijvoorbeeld via e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op websites of social media. Dat sluit aan op onze missie dat wij onze klanten in staat stellen om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Wij gebruiken je gegevens:

 • Om je algemene nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten via Mijn Aegon, brieven en e-mails.
 • Wil je geen commerciële berichten meer van ons ontvangen, dan kun je je op ieder moment afmelden. Bijvoorbeeld door op de link onderaan de e-mail te klikken. Tijdens ons telefoongesprek of via je Mijn Aegon-account. Om je op onze websites en apps een persoonlijke ervaring te geven en op websites van andere bedrijven advertenties aan te bieden die passen bij je interesses en voorkeuren. We kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op social media-platforms zoals Facebook. Dit kunnen we doen door aan het begin van je bezoek aan de website cookies te plaatsen als je hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via de geplaatste cookies gegevens over bijvoorbeeld je klik- en surfgedrag, naar welke inhoud je kijkt en welke gegevens je op de website voor ons achterlaat, bijvoorbeeld een ingevuld aanvraagformulier. Zie hiervoor ons cookiestatement op onze website. Je kunt altijd je cookie-instellingen van de website aanpassen en via de instellingen aangeven dat je geen gepersonaliseerde aanbiedingen meer wilt ontvangen. Wel zie je dan advertenties die niet op je voorkeuren zijn afgestemd. 
 • Om je als klant persoonlijke aanbiedingen te doen via onze website, e-mail of telefoon. Dit kunnen wij doen als je al klant van ons bent en je op onze website via de cookie-instellingen tracking cookies hebt geaccepteerd. Wij verzamelen dan via de geplaatste cookies gegevens over je klik- en surfgedrag, naar welke inhoud je kijkt en welke gegevens je op de website voor ons achterlaat. We combineren deze gegevens met je klantgegevens die bij ons bekend zijn, zoals de gegevens die in Mijn Aegon staan, welke producten je van Aegon hebt, aanvragen voor andere financiële producten, je adres en geboortedatum. Je kunt altijd je cookieinstellingen van de website aanpassen. Zie hiervoor onze cookiestatement op onze website. Wil je geen commerciële berichten meer van ons ontvangen? Dan kun je je op ieder moment afmelden. Bijvoorbeeld door op de link onderaan de e-mail te klikken. Of je geeft het aan tijdens een telefoongesprek of via je Mijn Aegon-account.

Wij verwerken je persoonsgegevens om de veiligheid en integriteit van jou, ons bedrijf en de financiële sector te waarborgen.

Wij willen dan ook (pogingen tot) strafbare of ontoelaatbare gedragingen gericht tegen de financiële sector, onze klanten, Aegon zelf en de medewerkers voorkomen, onderzoeken en bestrijden.

 • Klantonderzoek Om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden zijn banken en verzekeraars wettelijk verplicht hun klanten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden (Wwft). Wij moeten dan ook nagaan of we je als klant kunnen accepteren, en tijdens onze klantrelatie moeten we blijven onderzoeken of we je als klant kunnen behouden. Wat merk je hiervan? Wij vragen bijvoorbeeld altijd om jezelf te identificeren. Ook doen we onderzoek als je een bepaald vermogen hebt of als er een ongebruikelijke transactie op je rekening plaatsvindt. Een ongebruikelijke transactie moeten we doorgeven aan de bevoegde opsporingsinstantie. Daarnaast moeten wij controleren of je voorkomt op nationale en internationale risico- en sanctielijsten. Ook zijn wij wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties melden.

De persoonsgegevens die we in het kader van het tegengaan van fraude verwerken, verkrijgen wij uit openbare bronnen zoals het kentekenregister, Handelsregister, Kadaster, BKR, kredietinformatiebureaus en niet afgeschermde berichten op social media-platforms. Ook kunnen we in dit kader informatie ontvangen van tipgevers of getuigen. We kunnen daarnaast informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch, tactisch en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Bij het uitvoeren van deze onderzoeken kan Aegon externe onderzoeksbureaus inschakelen. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens. Aegon houdt zich aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit. De volledige tekst van het protocol vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 • Fraudepreventiesystemen Je gegevens kunnen wij bij fraude laten opnemen in ons interne verwijzingsregister en in de externe controle- en waarschuwingssystemen van de Stichting CIS (lees meer hierover onder 'Gegevens van u die wij uit andere bronnen halen'), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Verzekeraars en banken in Nederland delen gegevens met elkaar in en via de databanken en registers van deze partijen. Aegon heeft toegang tot deze databanken en kan dus gegevens hierin raadplegen of vastleggen.

  Op deze wijze kunnen wij risico’s beheersen, fraude voorkomen en tegengaan. Wij kunnen met behulp van deze (preventie)systemen toetsen of iemand fraude heeft gepleegd, geprobeerd heeft of een bedreiging is voor de financiële sector. Het melden, opnemen en uitwisselen van je gegevens tussen de financiële instellingen door het incidentenwaarschuwingssysteem en externe verwijzingsregister, vindt plaats in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Meer informatie over de interne en externe waarschuwingssystemen kun je vinden op de website van Stichting CIS, de NVB en SFH.

Wanneer je telefonisch contact hebt met Aegon kunnen we het telefoongesprek opnemen.

Aegon neemt telefoongesprekken op voor training- en coachingsdoeleinden en voor analysedoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Bovendien gebruiken wij het telefoongesprek om te controleren of een klacht terecht is en ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties. Daarnaast kunnen we gespreksopnames gebruiken voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en onderzoeksdoeleinden in het algemeen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heb je het recht, binnen de geldende bewaartermijnen, het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Meestal hebben wij geen toestemming nodig om je persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Wij hebben geen toestemming nodig als wij je gegevens gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij een wettelijke plicht hebben om persoonsgegevens te verwerken of als wij een gerechtvaardigd belang bij verwerking van je persoonsgegevens hebben. Als wij je toestemming vragen, zullen we je uitleggen waarom dat nodig is. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Aegon schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening andere bedrijven in, zoals de postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Als je een bemiddelaar hebt, zullen we gegevens aan die bedrijven verstrekken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Soms zijn we verplicht gegevens op basis van de wet aan derden te verstrekken. De hoofdcategorieën staan hieronder opgesomd.

Als wij bedrijven inschakelen om onze diensten te uit kunnen voeren, treffen wij de vereiste contractuele maatregelen om te verzekeren dat ook in die gevallen je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt.

Dat betekent dat als een mogelijke samenwerkingspartner een veilige verwerking van je persoonsgegevens niet kan waarborgen, de samenwerking niet door kan gaan.

Aegon verstrekt je gegevens aan andere zakelijke dienstverleners als dat nodig is voor de dienstverlening, zoals samenwerkingspartners, notarissen, herverzekeraars, marktonderzoeksbureaus, re-integratiebureaus, expertisebureaus of arbodiensten. Als je daarom vraagt, delen wij je persoonsgegevens ook met je advocaat of zaakwaarnemer. Deze dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Als een bemiddelaar voor jou een product bij ons afsluit of een schade bij ons meldt, wisselen wij persoonsgegevens met je bemiddelaar uit.

Dit doen wij zolang je een overeenkomst met ons heeft. Je kunt in Mijn Aegon per product zien wie je bemiddelaar is. De bemiddelaar is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Kijk op de website van je bemiddelaar om na te gaan hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Als je werkgever een bemiddelaar of adviseur heeft ingeschakeld wisselen we ook gegevens met deze partij uit.

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen. Dit toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren dit toezicht uit. Daarnaast spelen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog een rol. Zij mogen speciale onderzoeken doen bij financiële instellingen. Daartoe kunnen zij persoonsgegevens opvragen als zij informatie nodig hebben voor onderzoeken over bepaalde klanten of groepen van klanten.

Aegon deelt persoonsgegevens vanuit een wettelijke verplichting met overheidsorganisaties. Denk aan de Belastingdienst, ACM, AP, AFM en DNB. Deze organisaties hebben je persoonsgegevens nodig voor hun taken, zoals voor het invullen van je aangifte inkomstenbelasting of om controle uit te voeren op de naleving van onze wettelijke plichten, bijvoorbeeld in het kader van de bestrijding van witwassen of terrorismefinanciering. Veel van deze taken zijn vastgelegd in wetten zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financierend van terrorisme en de Sanctiewet. Wij gebruiken je Burgerservicenummer om je gegevens te verifiëren bij het UWV en het BRP.

In het kader van hypothecair krediet delen wij je gegevens als volgt:

 • Hypotheek met NHG
  Sluit je een lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor je koopwoning? Dan worden je persoonsgegevens uitgewisseld met stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in het kader borgstelling van de NHG, waaronder begrepen de trajecten beheer en kwijtschelding.
 • BKR toetsing en registratie
  Als je een hypotheek of lening aanvraagt, voert Aegon een kredietwaardigheidsonderzoek uit. Dat houdt in dat wij bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel met je persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) toetsen of er een kredietrisico bestaat. Door een toetsing te doen, kunnen wij beter inschatten of je financieel in staat bent om een aangevraagde lening terug te betalen. Onder andere op basis van die informatie besluiten we of we de aangevraagde lening verstrekken of niet. De toetsing bij BKR is een hulpmiddel om je een verantwoord krediet te kunnen verstrekken. Als er een (hypothecair) krediet is verstrekt, dan moeten wij elke lening aanmelden bij BKR in het Kredietregister. Ook moeten wij een betalingsachterstand in je betalingsverplichtingen op grond van je overeenkomst met ons melden aan BKR. Meer informatie over welke gegevens BKR over je heeft, vind je hier. Het privacy statement van BKR kun je hier raadplegen.

Als autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en justitie persoonsgegevens bij ons opvragen, verstrekken wij die uitsluitend als Aegon hiertoe wettelijk verplicht is.

En als door ons criminaliteit (zoals fraude) wordt vastgesteld, doen wij aangifte bij politie.

Aegon kan je hypotheek overdragen aan financiers.

Deze financiers hebben bepaalde gegevens, zoals hypotheekkenmerken, nodig om risico’s te kunnen inschatten. In het kader van controle-doeleinden, kan een financier hypotheekdossiers bij Aegon inzien. Wanneer je hypotheek is overgedragen aan een financier, dan verstrekt Aegon je hypotheeknummer, naam en adres aan een notaris. Alleen als Aegon niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze gegevens aan de financier verstrekt.

Als je klant bent van Aegon, wisselen we je persoonsgegevens uit tussen ondernemingen die werken onder de naam Aegon en Aegon Bank N.V., ook handelend onder de naam Knab.

Aegon heeft een centrale klantenadministratie om je een goede service te kunnen bieden en de kwaliteit van je persoonsgegevens te waarborgen. Onze klantenservice gebruikt deze administratie om te zien welke producten je bij ons hebt, zodat we je snel te woord kunnen staan. Wij kunnen je dan ook beter helpen en een ander product of andere dienst aanbieden als er een bepaalde gebeurtenis in je leven is. Wij bieden je een totaalpakket aan diensten en producten.
Onder de gegevens die we binnen onze klantenadministratie gebruiken, vallen gegevens over het product of de producten die je bij ons hebt, betaalgegevens, marketinggegevens, (bij verzekeringen) claimgegevens en (bij beleggingsproducten) gegevens over je financiële situatie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid.

Ook wisselen we ook je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep uit voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen en te bestrijden.

Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers met wie we samenwerken of derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER, dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Zo kunnen wij je gegevens verstrekken als in het buitenland schade hebt opgelopen, zodat je geholpen kunt worden. Als wij gegevens buiten de EER brengen, dan nemen wij altijd passende maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens goed worden beschermd. Voor kantoorautomatisering wisselen we gegevens uit met een leverancier in India. Voor de gegevensuitwisseling met deze leverancier wordt gebruik gemaakt van standaardbepalingen met betrekking tot gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Wij maken gebruik van een geautomatiseerd proces in de online omgeving van Aegon om je aanvraag voor een Aegon-product makkelijk te kunnen beoordelen en accepteren en voor toekennen van claims en doen van uitkeringen. Als je het niet eens bent met de uitkomst, dan kun je altijd navraag doen naar de redenen en ook bezwaar maken. Op dat moment zal een persoon je bezwaar beoordelen.

Wij gebruiken datamining en machine learning technieken om risico’s te beheersen, verbanden te leggen en voorspellingen over je te doen op basis van je persoonsgegevens. We noemen dit ook wel profiling. Wij passen profiling toe om fraude tegen te gaan, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en claims maar ook om de premie beter te kunnen inschatten. Als voorbeeld kun je denken aan je postcode en de kans op schade. Dat heeft invloed op de premie die je voor je verzekering betaalt. We kunnen ook profilen bij marketingactiviteiten om relevant voor je te kunnen zijn en passende aanbiedingen te doen. Als je bijvoorbeeld al een autoverzekering hebt, laten wij geen advertentie over deze verzekering zien.

Image
Klantenservicemedewerker

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93 374 2509 AJ DEN HAAG

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.