Je persoonsgegevens

Aegon Nederland en zijn dochters zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je zeggen, bijvoorbeeld je geboortedatum of adres. De persoonsgegevens die we verwerken zijn meestal de gegevens die je zelf bij ons hebt aangeleverd.
Image
Man kijkt met kinderen naar voorwaarden Aegon
Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Aegon Nederland N.V. (hierna: “Aegon”) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van je persoonsgegevens voor deze dochterbedrijven:

  • Aegon Administratie B.V.,
  • Aegon Administratieve Dienstverlening B.V.,
  • Aegon Bank N.V. (met uitzondering van het label Knab),
  • Aegon Schadeverzekering N.V.,
  • Aegon Levensverzekering N.V.,
  • Aegon Spaarkas N.V.,
  • Aegon Advies B.V.,
  • Aegon Bemiddeling B.V.,
  • Aegon Hypotheken B.V.
  • en Aegon Cappital B.V..

Aegon heeft een interne functionaris gegevensbescherming (e-mailadres: fg@aegon.nl). Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen Aegon in overeenstemming is met de AVG.

Andere verantwoordelijken

Sloot je werkgever of een bemiddelaar een product voor je bij ons af? Dan verwerken deze partijen ook je persoonsgegevens. Zij zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Hoe ze dit doen, kun je aan hen vragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze bijzondere gegevens mogen wij alleen verwerken als de wet ons dat toelaat of als wij ze nodig hebben voor de overeenkomst met jou.

Wat is verwerken?

In dit privacy statement lees je vaak het woord ‘verwerken’. Hieronder verstaan wij onder andere het verzamelen en gebruiken van je gegevens. Denk aan het vastleggen, opvragen, doorsturen, analyseren als ook wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij aan je gegevens?

In de meeste gevallen ontvangen wij persoonsgegevens van jou als je een product of dienst van ons afneemt of wilt afnemen. Welke gegevens wij van je ontvangen, is afhankelijk van het product of de dienst. je vindt ze op het (online) aanvraagformulier.

Ook kunnen wij via je adviseur, bemiddelaar of werkgever gegevens ontvangen. Je bemiddelaar kan namelijk een product of offerte voor je aanvragen. En een werkgever kan ervoor kiezen om zijn pensioenovereenkomst met jou bij ons, als pensioenuitvoerder, onder te brengen.

Wij verwerken voor sommige producten ook bijzondere gegevens zoals gezondheidsgegevens. Hierbij kun je denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Ook verwerken wij soms strafrechtelijke gegevens voor het beoordelen van een aanvraag van een verzekering of voor het afhandelen van een claim.

Neem je contact met ons opneemt via de website (aanvraagformulieren of (video)chat) of het contactformulier? Dan verwerken wij onder meer je naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

We verzamelen meer persoonsgegevens van je om een offerte uit te brengen, een overeenkomst met je te sluiten of een claim te behandelen. Welke gegevens we nodig hebben, zie je op het (online) aanvraagformulier. Denk aan je geboortedatum, rekeningnummer, kenteken, financiële gegevens voor een hypotheek of bankproduct of gegevens over je gezondheid. Voor sommige producten, zoals bankproducten, levensverzekeringen, pensioen- en inkomensverzekeringen, hebben we ook je BSN nodig. Het BSN verwerken we alleen als dat wettelijk is toegestaan. Als je gebruikmaakt van Mijn Aegon, verwerken we ook de inloggegevens van je account.

Als je bij het bezoek van de website of app ervoor kiest cookies te laten plaatsen, dan verwerken we je gegevens om je relevante informatie en advertenties te laten zien. Meer informatie hierover lees je onder ‘Marketing’ en in ons cookiestatement.

Om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden, moeten we bepaalde persoonsgegevens van je vastleggen en controleren. Zo moeten we op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) je identiteit vaststellen en op juistheid verifiëren. Wij vragen je daarom altijd om je te identificeren. Bovendien moeten we controleren of je voorkomt op nationale en internationale risico- en sanctielijsten.

Voor de beoordeling van je aanvraag of (schade)melding verzamelen en verwerken we persoonsgegevens uit externe bronnen.

Dat doen wij bijvoorbeeld om de ingevulde gegevens te controleren, om het je makkelijker te maken door alvast bepaalde gegevens op te nemen of omdat we bij een claim gegevens van externen nodig hebben. Hierbij kun je denken aan een arts of tegenpartij. Ook doen we dit om te beoordelen of er risico’s op fraude, wanbetaling of claims zijn. De externe bronnen kunnen openbare bronnen zijn zoals het kentekenregister, Handelsregister, Kadaster, Bureau Kredietregistratie (BKR) en kredietinformatiebureaus.

Daarnaast heeft Aegon als uitvoeringsinstelling pensioenregelingen toegang tot de basisregistratie personen (BRP).

Aegon kan in verband met een verantwoord acceptatiebeleid en voor het beheersen en voorkomen van frauderisico’s gegevens over je opvragen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag). Via Stichting CIS kunnen verzekeraars informatie uitwisselen.

Wij toetsen bij de beoordeling van je aanvraag de informatie, die je aan ons geeft, aan de informatie die bij Stichting CIS bekend is. Daarbij nemen wij de schades mee, die je de afgelopen jaren bij een andere verzekeraar claimde. Als je een schade bij ons meldt, registreren wij deze schade in het register van de Stichting CIS. Kijk voor meer informatie en je rechten op www.stichtingcis.nl. Daar vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Daarnaast kunnen wij gegevens over royementen vanwege het schenden van betalings- of contractuele verplichtingen opvragen bij andere financiële instellingen. Ook raadplegen wij gegevens van Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), waarbij ongeveer 40 Nederlandse hypotheekverstrekkers zijn aangesloten. Via de SFH werken de hypotheekverstrekkers samen om onder meer fraudeonderzoeken te doen, preventieve maatregelen te nemen en trends te signaleren.

Bovendien kunnen we voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid de fraudepreventiesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken raadplegen. Lees meer over hoe wij omgaan met je gegevens om fraude en misbruik tegen te gaan.

Voor het sluiten van een overeenkomst hebben wij soms je gezondheidsgegevens nodig, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en een letselschade-behandeling.

Deze gegevens krijgen wij alleen van jou, van je werkgever of met een machtiging van je arts of behandelaar.

De verwerking van je gezondheidsgegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. De medisch adviseur geeft alleen deze (delen van) gegevens aan medewerkers als zij dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Op de personen, die voor of namens Aegon gezondheidsgegevens van je verwerken, rust een geheimhoudingsplicht. Aegon verwerkt deze gegevens op grond van artikel 30 van de Uitvoeringswet AVG en de Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Aegon kan vragen naar het bestaan van strafrechtelijke feiten en een strafrechtelijk verleden van de toekomstige verzekerde en/of meeverzekerden (waaronder bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen).

Dit kan zijn wanneer we het risico voor een verzekering of financieel product moeten beoordelen. Denk aan een schade- of een individuele inkomensverzekering. Ben je langer dan acht jaar geleden verdacht of veroordeeld geweest? Dan hoef je dat niet te melden.

Je bent verplicht de vraag naar waarheid te beantwoorden. Aegon mag het opgegeven strafrechtelijk verleden alleen gebruiken voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag en voor een beroep op onvolledige nakoming van de mededelingsplicht van de aanvrager.

Aegon kan ook strafrechtelijke gegevens verwerken om fraude en misbruik te voorkomen en tegen te gaan.

Aegon verwerkt deze gegevens om op grond van artikel 33 van de UAVG, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Image
Klantenservicemedewerker

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93 374 2509 AJ DEN HAAG

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.