Duurzaam beleggen als je deelneemt in een pensioenregeling

In sommige pensioenregelingen ontvang je als je met pensioen gaat een vaste uitkering waarvan de hoogte niet afhankelijk is van beleggingen. Bijvoorbeeld als je een eindloonregeling of middelloonregeling hebt. Ook dan beleggen we, maar dan is het risico voor onze rekening. Zodat we je de zekerheid kunnen bieden van een vaste pensioenuitkering zolang je leeft.

We willen met beleggen zowel goede financiële als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden.

Bij beleggingsbeslissingen wordt bewust en actief rekening gehouden met de invloed van de ecologische en sociale kenmerken van het product en goed ondernemingsbestuur. Dit noemen we de ESG-kenmerken In het bijzonder op het gebied van mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu. Dit doen we door het toepassen van ‘engagement’ en ‘uitsluiting’ zoals is omschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid. Meer informatie en deze documenten vind je hier.

Onderdeel van ons Verantwoord Beleggen Beleid is de integratie van ESG-risico’s. Dit betekent dat we bij het samenstellen van onze producten ten aanzien van door ons te maken beleggingskeuzes rekening houden met ecologische en sociale kenmerken van de beleggingen. Daarbij wordt voor de beleggingen beoordeeld hoe duurzaamheidsrisico’s de financiële prestaties van de beleggingen kunnen beïnvloeden. We identificeren de belangrijkste nadelige effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement en proberen deze waar mogelijk te vermijden en te verzachten. Beleggingen worden  – waar mogelijk - onafhankelijk gescreend door onze aangestelde fondsbeheerder op:

 • naleving van relevante wet- en regelgeving;
 • beginselen van goed ondernemingsbestuur (zoals de UN Global Compact Principles); en
 • onze eigen screeningcriteria zoals opgenomen in de ‘Responsible Investing Topics’. 

De fondsbeheerder gaat in gesprek met de bedrijven waarin wordt belegd om de complexe uitdagingen op het gebied van milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur aan te gaan op een wijze die aansluit bij een duurzame toekomst voor mens en milieu. De fondsbeheerder volgt hierbij de screeningscriteria van Aegon. We hebben hierbij negen aandachtsgebieden geïdentificeerd:

 • Biodiversiteit 
 • Mensenrechten 
 • Arbeidsrechten 
 • Goede gezondheid en welzijn 
 • Goed ondernemingsbestuur 
 • Controversiële wapens en de handel daarin 
 • Financiële instellingen; en 
 • Dierenwelzijn 

Op basis van onze screeningscriteria beoordelen de fondsbeheerders of de ondernemingen handelen in lijn met onze normen en waarden. Is dit niet het geval? Dan gaan onze fondsbeheerders de actieve dialoog aan met de onderneming. We geloven dat een actieve dialoog kan bijdragen aan een positieve gedragsverandering van de bedrijven waarin we voor jou beleggen. Zodat hun activiteiten bijdragen aan betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving. 

Als geconstateerd wordt dat verdere gesprekken met een bedrijf naar verwachting niet de noodzakelijk gewenste resultaten zullen opleveren, kan de fondsbeheerder besluiten om het bedrijf op de Exclusion List te zetten en/of om de beleggingen in dat bedrijf van de hand te doen.  In dit document lees je ook hoe de fondsbeheerder onze screeningscriteria toepast en prioriteert om ESG-kenmerken te promoten. 

We monitoren hoe onze fondsbeheerder ons Verantwoord Beleggen Beleid uitvoert waaronder onze screeningcriteria en de Exclusion List. Minimaal één keer per jaar beoordelen we of de fondsbeheerders en fondsen nog passen binnen onze producten. We beoordelen niet alleen hun beleggingsprestaties, maar ook of ESG-risico’s en ESG-factoren op de juiste manier worden meegenomen in het beleggingsproces. Daarbij beoordelen we ook of de duurzaamheidskenmerken die het fonds promoot daadwerkelijk worden behaald. Om dit te kunnen doen, ontvangen we van de fondsbeheerder hiervoor de nodige informatie. Op basis van deze informatie bepalen we of de beleggingen nog voldoen aan de doelstelling. Dit stelt ons in staat om een beter risicoprofiel en rendement te realiseren en tevens rekening te houden met de maatschappij.

Als we vinden dat een fondsbeheerder het fonds niet langer beheert op een manier die in overeenstemming is met het Verantwoord Beleggen beleid, zullen wij de volgende acties nemen: 

 1. We stellen de aangestelde fondsbeheerder op de hoogte van de door ons vastgestelde tekortkoming(en) en geven aan waar hun beleggingsbeleid niet langer voldoet aan de vereisten van het Verantwoord Beleggen beleid.
 2. We geven de aangestelde fondsbeheerder de gelegenheid om zijn proces aan te passen en aan te tonen dat hij het fonds kan beheren in overeenstemming met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid.
 3. Als de fondsbeheerder zijn aanpak niet wil of kan wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid, zullen we overwegen om het betreffende fonds uit je portefeuille te halen en/of te vervangen. 

Neem je sinds of ná 10 maart 2021 deel in een eind- of middelloonregeling? Dan zijn we wettelijk verplicht deze mededeling op te nemen:

Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Nam je al eerder deel in een eind- of middelloonregeling? Dan zijn we wettelijk verplicht deze mededeling op te nemen:

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Usabilla Feedback