Belangrijker dan ooit: de meerwaarde van de WIA-casemanager

Image
Belangrijker dan ooit de meerwaarde van de WIA-casemanager
Author Image

Redactie | Aegon Zakelijk

30 August 2022 14:26

Veel mensen maken zich momenteel zorgen over het hoge verzuim en de opgelopen instroom in de WIA, de regeling voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. In beide gevallen staan de seinen op donkerrood. Kostenbewuste werkgevers vragen zich af wat deze ontwikkelingen veroorzaakt. En vooral ook of ze nog meer kunnen doen om problemen voor hun organisatie te voorkomen.

Stel, je doet als werkgever al heel veel op dit terrein. Je bent bijvoorbeeld eigenrisicodrager voor de WGA, de regeling voor deels arbeidsongeschikte werknemers. En je laat je ondersteunen door professionele dienstverleners op het gebied van verzuim en re-integratie. Is er dan iemand die je kan helpen bij je wens om geen enkele kans te missen? Jazeker, die is er: de WIA-casemanager. In dit artikel leggen we uit wat WIA-casemanagement inhoudt. Daarnaast zetten we 6 punten op een rij waarbij een WIA-casemanager van toegevoegde waarde kan zijn.

 

Er is alle reden voor zorg over verzuim en WIA-instroom

Voor we nader inzoomen op WIA-casemanagement, is het goed om te benadrukken dat de zorgen van werkgevers over langdurig verzuim en WIA-instroom bepaald niet uit de lucht zijn gegrepen:

  • Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liep het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022 op tot 6,3%, het hoogste percentage ooit gemeten. Het betekent dat van de 1.000 te werken dagen er 63 werden verzuimd wegens ziekte. Een van de oorzaken lijkt dat naast gebruikelijke oorzaken zoals griep en verkoudheid ook Covid-19 besmettingen tot veel verzuim leidden. Ter vergelijking: in 2021 was het verzuim in dezelfde periode 4,8%.
  • UWV meldde in april 2022 dat de WIA-instroom in 2021 steeg met 11% (5.700 extra uitkeringen), meer dan dubbel zo veel als verwacht. Volgens een eerste analyse speelde met name Covid-19 hierbij een rol. Het ging daarbij niet alleen om langdurige klachten na besmetting (Long Covid of Post-Covid). Onder meer verlate diagnoses, uitstel van behandelingen en re-integratieactiviteiten en verminderde re-integratiemogelijkheden legden ook gewicht in de schaal.

 

De WIA-casemanager is een zeer welkome sparringpartner

Wie is nu precies die WIA-casemanager en waarom kan deze in de huidige omstandigheden van meerwaarde zijn? De meeste werkgevers weten wel dat ze bij langdurig verzuim van een werknemer verplicht zijn om een bewaker van de voortgang van de re-integratie aan te wijzen. Dit is de casemanager verzuim- of werkgeversregie. De WIA-casemanager is minder bekend. Deze is meestal actief bij of in opdracht van een verzekeraar, met als opdracht het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van financiële schade door instroom en verblijf in de WIA. Kort samengevat vormt deze specialist hiermee voor werkgevers een alerte en deskundige sparringpartner. Niet alleen als instroom in de WIA al een feit is, maar vooral ook in de periode ervoor. Het mag duidelijk zijn dat scherpe invulling van deze rol onder de huidige omstandigheden belangrijker is dan ooit.

 

Meerwaarde 1: scherp oog voor herbeoordelingskansen

WIA-casemanagement is ooit ontstaan vanuit de behoefte om de gezondheidssituatie van deels arbeidsongeschikte werknemers goed te monitoren. Dit is belangrijk omdat bij instroom in de WGA, de regeling voor mensen die nog deels kunnen werken, vaak niet duidelijk is hoe het werkvermogen zich zal ontwikkelen. Volgens UWV-cijfers heeft zo’n 32% van de WIA-aanvragen ‘volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt’ (WGA 80-100) als uitkomst. Verslechtert de gezondheid, dan kan herbeoordeling het oordeel ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ opleveren. De werknemer krijgt dan een IVA-uitkering die voor werkgever en verzekeraar minder of helemaal geen directe financiële schade met zich meebrengt.

 

Meerwaarde 2: kritische blik in de eerste 2 ziektejaren

De meeste verzekeraars hebben de monitoring van deels arbeidsongeschikten inmiddels goed in de vingers. Hierdoor ontstond behoefte en ruimte om andere opties te onderzoeken. De huidige WIA-casemanager heeft ook de taak om te bewaken dat er in de eerste twee ziektejaren geen kansen verloren gaan. Achterliggende gedachte is dat het voorkomen van WIA-instroom de beste manier is om WIA-schade te voorkomen. En dat werkgever en werknemer altijd baat hebben bij een professionele sparringpartner die kritisch meedenkt bij de re-integratie. Voldoen we aan alle verplichtingen, missen we geen kansen? Doen we genoeg aan preventie en duurzame inzetbaarheid?

 

Meerwaarde 3: ondersteuning bij het tweede spoor

Een re-integratieverplichting waarbij een goede WIA-casemanager dikwijls het verschil kan maken is het onderzoeken van de mogelijkheden bij een andere werkgever. Veel werkgevers worstelen met deze ‘re-integratie tweede spoor’. Ze aarzelen te lang om die in gang te zetten en vinden het lastig om dit specialistische werk goed te organiseren. Als deskundige sparringpartner kan de WIA-casemanager bewaken dat de verkenning tijdig plaatsvindt en dat het onderzoek de gewenste kwaliteit heeft. Ook kan hij ondersteunen bij het voorlichten van de werknemer. Het is cruciaal dat deze het onderzoek als positief ervaart en niet als een poging van de werkgever om zo snel mogelijk van hem af te komen.

 

Meerwaarde 4: snelle oplossing twijfel en meningsverschillen

Een ander punt waarop een WIA-casemanager van grote waarde kan zijn is dat van twijfel of meningsverschillen over de re-integratie. UWV biedt de optie om een deskundigenoordeel aan te vragen als werkgever en werknemer vastlopen of willen weten of zij op de goede weg zijn. Dit is  mogelijk in 5 specifieke situaties, en het is niet even altijd eenvoudig om te bepalen welke precies van toepassing is (of zijn). Ook vinden werkgever en werknemer het vaak lastig te bepalen wat het verschil is tussen een deskundigenoordeel van UWV en een second opinion bij het oordeel van de bedrijfsarts. Een WIA-casemanager kan helpen om weloverwogen keuzes te maken. En ook om hulpmiddelen zoals de beslishulp of het 10-stappenplan Second Opinion van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen correct te interpreteren.

 

Meerwaarde 5: focus op het vinden van passend werk

Een WIA-casemanager kan ook het gevoel van urgentie bij werkgever en werknemer vergroten ten aanzien van het vinden van passend werk. Beide partijen hebben lang niet altijd volledig zicht op de financiële risico’s rond WIA-instroom:

Vaak onderschat De kans op afwijzing van de WIA-aanvraag. In de praktijk wijst UWV maar liefst 32% van de aanvragen af omdat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden.
Vaak overschat De kans op een IVA-uitkering. UWV kent deze bij slechts 20% van de aanvragen toe. 32% leidt tot het oordeel volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA 80-100).
Vaak niet van bewust Het inkomensverlies bij WIA-instroom. Zonder aanvullende verzekering bedraagt dit minstens 25% (de hoogste uitkeringen zijn 75% van het laatstverdiende loon).
Vaak geen idee van Het gevaar van extra inkomensverlies in de WGA. Wie zijn verdiencapaciteit onvoldoende benut, komt in de VVU en krijgt slechts een percentage van het wettelijke minimumloon.
Vaak niet goed in beeld Het directe belang van veel werkgevers bij re-integratie na WGA-instroom. (Middel)grote organisaties betalen (deels) individueel de kosten van WGA-uitkeringen van hun werknemers: via de Whk-premie of, bij eigenrisicodragen, rechtstreeks.

Meerwaarde 6: meer re-integratiekansen na WIA-instroom

Zoals bovenstaande tabel al laat zien, is er ook na WIA-instroom nog veel winst mogelijk. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is zowel de werknemer als de werkgever financieel beter af als de werknemer in voldoende mate aan de slag blijft. Dit maakt het voor de werkgever interessant om passend werk te (laten) organiseren en voor de werknemer om dit te accepteren. Een WIA-casemanager maakt hierbij optimaal gebruik van de artikelen 29 en 30 van de Wet WIA. Deze reiken de instrumenten aan om werkhervatting te realiseren, zoals een re-integratievisie en een re-integratieplan. Deze instrumenten zijn vergelijkbaar met het advies van de bedrijfsarts en het plan van aanpak in de periode van loondoorbetaling. Deels arbeidsongeschikte werknemers zijn verplicht om mee te werken aan het opstellen hiervan, en om een aanbod van passend werk te aanvaarden.

 

Interesse in WIA-casemanagement?

Deze dienstverlening is onderdeel van het Aegon Gezond Werkplan.