Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Berekening van rentestandcorrectie

Berekening van de rentestandcorrectie
Zakelijk Pensioen DB Abonnement Berekening rentestandcorrectie

Het Aegon DB Abonnement is een zeker pensioen met een rekenrente van 3%. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen dat een werknemer ontvangt vaststaat. De premie voor dit pensioen staat niet vast. Om de premie te berekenen, gebruiken we de rentestandcorrectie. 

Berekening van de rentestandcorrectie

We berekenen de rentestandcorrectie iedere maand. Dit doen we onder andere op basis van voorschriften van de Nederlandsche Bank. De rentestandcorrectie is dan één maand geldig voor de aanbiedingen die we in dezelfde maand accepteren en uitbrengen. Dit geldt alleen als het contract op de eerste dag van de maand erna ingaat. Verder is het goed om te weten dat:

  • Bij de start van het abonnement geldt de vastgestelde rentestandcorrectie voor de rest van de looptijd in het kalenderjaar.
  • Bij de jaarlijkse verlenging van het abonnement geldt de rentestandcorrectie van de maand december voor het hele volgende kalenderjaar.

Rekenvoorbeeld 1

We stellen de rentestandcorrectie op 1 september vast voor de maand september. Deze is vervolgens van toepassing voor een offerte die we in september uitbrengen. Accepteert u de offerte in dezelfde maand september? Dan geldt de aangeboden rentestandcorrectie voor het abonnement dat ingaat per 1 oktober. Deze rentestandcorrectie geldt dan voor de rest van het jaar. In december maken we rentestandcorrectie voor het volgende kalenderjaar bekend.

Rekenvoorbeeld 2

Stel we brengen in september een offerte wordt uit met gewenste ingangsdatum 1 november. De daarvoor geldende rentestandcorrectie is dan nog niet bekend. In de offerte geven we dan een  indicatie van de rentestandcorrectie. De definitieve rentestandcorrectie voor een abonnement dat op 1 november ingaat wordt op 1 oktober bekend. Om deze rentestandcorrectie vast te leggen moet u de offerte voor 1 november accepteren. Deze rentestandcorrectie geldt dan voor de rest van het jaar. In december maken we rentestandcorrectie voor het volgende kalenderjaar bekend.

Bepalende elementen voor bepaling van de rentestandcorrectie

Rekenrente en marktrente

We berekenen de premietarieven met een verondersteld jaarlijks rendement van 3% (rekenrente). Het werkelijke te behalen rendement wordt bepaald door de marktrente. Op basis van de Aegon Swap Curve bepalen we het tariefverschil tussen de 3% rekenrente en de marktrente. Dit verschil verrekenen we via de rentestandcorrectie.

Spread

Het langetermijnkarakter van pensioenverplichtingen maakt beleggen voor de lange termijn mogelijk. De extra vergoeding die Aegon hieruit kan genereren geeft Aegon door aan de klant. Dit noemen we spread. Deze spread is verwerkt in de rentestandcorrectie.

Kosten voor het aanhouden van voorzieningen

Aegon moet - net als andere pensioenverzekeraars - voor de risico’s die Aegon loopt, een buffer aanhouden vanuit het eigen vermogen. De kosten die we hiervoor maken hebben we verwerkt in de rentestandcorrectie.

Overzicht van de rentestandcorrectie

Hieronder ziet u hoe de rentestandcorrectie zich heeft ontwikkeld in 2020. U kunt zien dat er twee soorten rentestandcorrectie zijn. Ten eerste is er de rentestandcorrectie algemeen. Die gaat over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ten tweede is er de rentestandcorrectie voor het Anw-hiaatpensioen. Die geldt voor het Anw-hiaatpensioen. We maken dit onderscheid omdat de kasstromen van de verwachte uitkeringen in de pensioenregeling en het Anw-hiaatpensioen van elkaar verschillen. Bij de berekening van de rentestandcorrectie houden we rekening met de samenstelling van het actieve premiebetalende deelnemerbestand in het Aegon DB Abonnement.

     

Offerte en acceptatie in de maand

Ingangsdatum abonnement

Rentepercentage

gemiddeld

Rentestandcorrectie algemeen

Rentestandcorrectie Anw-hiaatpensioen

September 20201 oktober 20200,53%141,34%45,61%
Augustus 20201 september 20200,37%150,69%42,90%
Juli 20201 augustus 20200,42%146,28%42,19%
Juni 20201 juli 20200,44%144,38%41,47%

Mei 2020

1 juni 2020

0,37%

150,34%

42,00%

April 2020

1 mei 2020

0,56%

134,29%

39,69%

Maart 2020

1 april 2020

0,53%

137,18%

41,42%

Februari 2020

1 maart 2020

0,70%

124,10%

39,22%

Januari 2020

1 februari 2020

0,95%

105,10%

35,17%

December 2019

1 januari 2020

0,81%

114,81%

37,12%

Rentepercentage gemiddeld

In de derde kolom van het overzicht ziet u het ‘Rentepercentage gemiddeld’. Dit gemiddelde is een afgeleide van de Aegon Swap Curve. De Aegon Swap Curve geeft de rente bij een bepaalde duur weer. De kasstroom van de verwachte uitkeringen wordt daarop geprojecteerd. De Aegon Swap Curve wijzigt iedere maand. De wijziging is over het algemeen niet alleen een parallelle verschuiving maar ook een wijziging in de vorm van de curve. Daardoor kunnen de twee rentestandcorrecties onafhankelijk van elkaar en ten opzichte van het gemiddelde rentepercentage wijzigen.

Bekijk het overzicht van de rentestandcorrectie in de voorgaande jaren

Relatie tussen rentepercentage en rentestandcorrectie

In grote lijnen is er een directe relatie tussen de hoogte van de rentestandcorrectie en de hoogte van de marktrente. Hoe lager de marktrente, des te hoger de rentestandcorrectie. En omgekeerd. Toch loopt het niet helemaal gelijk. In de rentestandcorrectie verwerken we namelijk ook een spread en kosten voor het aanhouden van voorzieningen. 

Collectieve waardeoverdracht

Beëindigt u het Aegon DB Abonnement? Dan kunt u ervoor kiezen om de waarde van de verzekeringen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. We berekenen de overdrachtswaarde met een ‘rentestandcorrectie collectieve waardeoverdracht’. De volledige uitleg en een voorbeeld vindt u in de offerte en de uitvoeringsovereenkomst. In de versie van 2020 vindt u dit terug in artikel 5.4 onder ‘Collectieve waardeoverdracht volgens artikel 83 van de Pensioenwet’. De daarin genoemde afslag bedraagt voor waardeoverdrachten in 2020: 8,30%.