Berekening van rentestandcorrectie

Het Aegon DB Abonnement is een zeker pensioen met een rekenrente van 3%. Dit betekent dat de hoogte van het pensioen dat een werknemer ontvangt vaststaat. De premie voor dit pensioen staat niet vast. Om de premie te berekenen, gebruiken we de rentestandcorrectie. 

Image
Rentestandcorrectie Aegon DB abonnement

Berekening van de rentestandcorrectie

We berekenen de rentestandcorrectie iedere maand. Dit doen we onder andere op basis van voorschriften van de Nederlandsche Bank. Bij de jaarlijkse verlenging van het abonnement geldt de rentestandcorrectie van de maand december voor het hele volgende kalenderjaar.

Bepalende elementen

Rekenrente en marktrente

We berekenen de premietarieven met een verondersteld jaarlijks rendement van 3% (rekenrente). Het werkelijke te behalen rendement wordt bepaald door de marktrente. Op basis van de Aegon Swap Curve bepalen we het tariefverschil tussen de 3% rekenrente en de marktrente. Dit verschil verrekenen we via de rentestandcorrectie.

Spread

Het langetermijnkarakter van pensioenverplichtingen maakt beleggen voor de lange termijn mogelijk. De extra vergoeding die Aegon hieruit kan genereren geeft Aegon door aan de klant. Dit noemen we spread. Deze spread is verwerkt in de rentestandcorrectie.

Kosten aanhouden van voorzieningen

Aegon moet - net als andere pensioenverzekeraars - voor de risico’s die Aegon loopt, een buffer aanhouden vanuit het eigen vermogen. De kosten die we hiervoor maken hebben we verwerkt in de rentestandcorrectie.

Overzicht van de rentestandcorrectie

Hieronder ziet u hoe de rentestandcorrectie zich heeft ontwikkeld. U kunt zien dat er twee soorten rentestandcorrectie zijn. Ten eerste is er de rentestandcorrectie algemeen. Die gaat over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ten tweede is er de rentestandcorrectie voor het Anw-hiaatpensioen. Die geldt voor het Anw-hiaatpensioen. We maken dit onderscheid omdat de kasstromen van de verwachte uitkeringen in de pensioenregeling en het Anw-hiaatpensioen van elkaar verschillen. Bij de berekening van de rentestandcorrectie houden we rekening met de samenstelling van het deelnemerbestand in het Aegon DB Abonnement.

Rentestandcorrectie 2024

Berekend begin
Geldend per
Rentepercentage gemiddeld
Rentestandcorrectie algemeen
Rentestandcorrectie Anw-hiaatpensioen

Jan 2024

01-02-2024

2,33%

33,93%

10,13%

Feb 2024

01-03-2024

2,38%

31,67%

9,39%

Mrt 2024

01-04-2024

2,40%

30,86%

8,02%

Rentepercentage gemiddeld

In de derde kolom van het overzicht ziet u het ‘Rentepercentage gemiddeld’. Dit gemiddelde is een afgeleide van de Aegon Swap Curve. De Aegon Swap Curve geeft de rente bij een bepaalde duur weer. De kasstroom van de verwachte uitkeringen wordt daarop geprojecteerd. De Aegon Swap Curve wijzigt iedere maand. De wijziging is over het algemeen niet alleen een parallelle verschuiving maar ook een wijziging in de vorm van de curve. Daardoor kunnen de twee rentestandcorrecties onafhankelijk van elkaar en ten opzichte van het gemiddelde rentepercentage wijzigen.

Bekijk het overzicht van de rentestandcorrectie in de voorgaande jaren

Relatie tussen rentepercentage en rentestandcorrectie

In grote lijnen is er een directe relatie tussen de hoogte van de rentestandcorrectie en de hoogte van de marktrente. Hoe lager de marktrente, des te hoger de rentestandcorrectie. En omgekeerd. Toch loopt het niet helemaal gelijk. In de rentestandcorrectie verwerken we namelijk ook een spread en kosten voor het aanhouden van voorzieningen. 

Collectieve waardeoverdracht

Beëindigt u het Aegon DB Abonnement? Dan kunt u ervoor kiezen om de waarde van de verzekeringen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. We berekenen de overdrachtswaarde met een ‘rentestandcorrectie collectieve waardeoverdracht’. De volledige uitleg en een voorbeeld vindt u in de offerte en de uitvoeringsovereenkomst. In de versie van 2024 vindt u dit terug in artikel 5.4 onder ‘Collectieve waardeoverdracht volgens artikel 83 van de Pensioenwet’. De daarin genoemde afslag bedraagt voor waardeoverdrachten in 2024: 11,90%.