AEAM European Credit Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in Euro uitgegeven door bepaalde instellingen of bedrijven. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties.  Het renterisico is gelijk aan dat van de benchmark.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEAM European Credit Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEAM European Credit Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEAM European Credit Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
-0.99
Afgelopen maand
-0.83
Afgelopen 3 maanden
-1.87
Afgelopen jaar
0.39
Afgelopen 3 jaar
2.67
Afgelopen 5 jaar
1.96
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico

Fondsrapportages en jaarverslagen