Klimaatactieplan

Image
klimaatsverandering


Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen die onze samenleving moet aangaan


Als een van de grootste financiële ondernemingen van Nederland, zijn wij ons bewust van de impact die onze activiteiten kunnen hebben op de wereldwijde  klimaatuitdaging - in zowel positieve als negatieve zin. Daarom hebben wij met veel enthousiasme onze handtekening gezet onder het Klimaatakkoord en willen wij met ons Klimaatactieplan  bijdragen aan de transitie naar een klimaatbestendige economie met een netto nul uitstoot.

 

Onze klimaattoezeggingen

 

 

Ons klimaatactieplan

Wij zijn ons bewust van de ernst van de wereldwijde klimaatuitdaging en moeten nu actie ondernemen, niet pas in de toekomst. De nieuwste publicaties van de klimaatwetenschap zijn heel duidelijk. Als we de ernstigste gevolgen van klimaatverandering willen vermijden en onze aarde leefbaar willen houden, moeten we de opwarming van de aarde beperken tot ongeveer 1,5 oC boven het pre-industriële niveau. Willen we dit bereiken, dan moeten we al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 door onze samenleving rond 2050 is gereduceerd tot netto nul en dat de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk rond 2060 netto nul is. Omdat de aarde al ongeveer 1,1 oC is opgewarmd, is de druk nog nooit zo groot geweest. Wij willen een actieve rol spelen bij het aangaan van de klimaatuitdaging. Wij willen de slechtste klimaatscenario’s  beperken door de transitie naar netto nul wereldwijd te faciliteren. De gevolgen van klimaatverandering zijn al voelbaar, in ons eigen land en daarbuiten. Wij willen daarom onze klanten en de samenleving helpen om klimaatbestendig te worden. In ons Klimaatactieplan beschrijven we hoe we dit willen gaan doen. 

Meten is weten. Daarom houden we ons al verscheidene jaren bezig met het meten - van - en rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze eigen bedrijfsactiviteiten en onze beleggingsbeslissingen. In een ideale wereld zouden wij alle bronnen van uitstoot kunnen meten en de omvang van die uitstoot kunnen kwantificeren. Dit zou ons in staat stellen om weloverwogen beslissingen te nemen over de beste aanpak voor het verbeteren van onze klimaatimpact. Het meten van de uitstoot van broeikasgassen is in de praktijk echter niet altijd eenvoudig en vaak hebben we onvoldoende gegevens of ontbreken geschikte meetmethodologieën.

Wat onze eigen bedrijfsactiviteiten betreft, kunnen wij op dit moment de uitstoot van broeikasgassen van  het verbruik van gas en elektriciteit binnen onze kantoorpanden inschatten. Ook kunnen we een raming maken van de uitstoot als gevolg van het beperkte aantal vliegreizen dat we elk jaar maken voor zakelijke doeleinden. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar komen, willen we ook gaan rapporteren over de broeikasgasemissies die verband houden met andere operationele activiteiten, zoals zakelijk reizen per trein en woon-werkverkeer van medewerkers.

De klimaatimpact die wij als financiële instelling hebben, komt grotendeels voort uit de beleggingen die wij doen voor onszelf of voor klanten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de onderliggende economische activiteiten die deze uitstoot veroorzaken - zoals de uitstoot die een autoproducent veroorzaakt bij het maken van auto's in zijn fabrieken, maar we verschaffen aan deze ondernemingen wel het kapitaal dat ze nodig hebben om te groeien en hun activiteiten uit te voeren. Dit betekent dat wij via onze kredietverlening - en beleggingsbeslissingen indirect verbonden zijn aan hun uitstoot. Daarom rapporteren wij over deze “gefinancierde uitstoot” als onderdeel van onze totale CO2-voetafdruk.

Bij het ramen van de hoeveelheid broeikasgas die wordt uitgestoten en is gefinancierd door onze beleggingsbeslissingen, passen wij de richtlijnen van de PCAF toe. De meest recente versie van de PCAF-richtlijnen omvat methodologieën die ons in staat stellen om een raming te maken van de broeikasgasemissies die worden gefinancierd door onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en hypotheken. Daarnaast passen wij onze eigen methodologie toe voor het ramen van de emissies die verband houden met staatsobligaties. Samen stellen deze methodologieën ons op dit moment in staat om een raming te maken van de broeikasgasemissies die verband houden met 80%-90% van onze beleggingen voor eigen boek of voor onze klanten.

Lees meer over onze klimaatimpact

 

Volgens ons zijn er drie duidelijke klimaatdoelen waarop onze samenleving zich moet richten als we erin willen slagen om de verdere opwarming van de aarde te beperken en de ernstigste potentiële gevolgen van klimaatverandering te vermijden:

 • We moeten de hoeveelheid broeikasgas die we elk jaar uitstoten naar de atmosfeer verminderen van ongeveer 50 miljard ton CO2 naar praktisch nul. 
   
 • We moeten meer investeren in de infrastructuur en technologie die helpen om de uitstoot van extra broeikasgassen te voorkomen of aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
   
 • We moeten de resterende broeikasgassen die wij elk jaar uitstoten naar de atmosfeer uit bronnen die niet structureel kunnen worden geëlimineerd verwijderen met zowel natuurlijke als technologische oplossingen.

Wij zijn van mening dat wij als onderneming een positieve bijdrage kunnen leveren aan alle drie de doelen. We kunnen bijvoorbeeld de transitie naar netto nul helpen financieren via zowel de producten die wij aanbieden aan onze klanten als via de beleggingen die wij doen voor onszelf. We kunnen ook maatregelen nemen om onze kantoren duurzamer te maken, zodat het energieverbruik afneemt en minder broeikasgassen worden uitgestoten. Om richting te geven aan de transitie van onze onderneming, hebben wij een raamwerk van klimaatdoelen voor al onze bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Deze lichten wij hieronder toe.
 

Ons eigen activiteiten

Als financiële instelling bieden wij onze klanten toegang tot een reeks financiële producten, waaronder hypotheken en pensioenen. Er zijn geen zware machines of fabrieken nodig om deze producten aan te bieden, alleen de deskundigheid en ervaring van onze medewerkers die in onze verschillende kantoren werken. Dit betekent dat onze onderneming een relatief geringe uitstoot van CO2 heeft. Desondanks willen we nog steeds de broeikasgasemissies van onze bedrijfsactiviteiten terugdringen naar netto nul in 2050.

We weten dat 2050 nog ver weg is. Om ervoor te zorgen dat we het juiste pad blijven volgen, hebben we ook tussentijdse doelen geformuleerd voor onze bedrijfsactiviteiten:

 • 25% minder broeikasgasemissies door operationele activiteiten uiterlijk per 31 december 2024*
   
 • 50% minder broeikasgasemissies door operationele activiteiten uiterlijk per 31 december 2029*

Deze doelen betreffen de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die wij gebruiken op al onze kantoorlocaties. Ook valt hieronder de impact van zakelijke vliegreizen.

*Doel betreft Scope 1, Scope 2 en Scope 3: zakelijk vliegverkeer en is uitgedrukt als totale broeikasgasemissies (tCO2e). Meetdatum uitgangssituatie is 31 december 2019. 
 

Onze eigen beleggingen 

Voor veel financiële producten die wij aanbieden aan onze klanten is vereist dat klanten periodiek betalingen doen in de vorm van verzekeringspremies of pensioenbijdragen. Wij nemen deze betalingen in ontvangst en beleggen ze in allerlei beleggingsinstrumenten. Wij doen dit voor onszelf, wat betekent dat alle winst (of verlies) op deze beleggingen voor ons is. Wij gebruiken de winst op deze beleggingen voor verschillende doelen, zoals het uitkeren van een goed pensioen aan onze klanten wanneer ze stoppen met werken of het dekken van de schade aan hun huis in het geval van een overstroming.

Per 31 december 2022 hadden wij ongeveer 65 miljard euro aan eigen beleggingen, wat betekent dat wij een van de grootste beleggers van Nederland zijn. Wij willen deze beleggingen gebruiken om een bijdrage te leveren aan de transitie naar netto nul en hebben de volgende doelen vastgesteld voor alle eigen beleggingen:


*Doel geldt voor alle eigen beleggingen en is weergegeven als totale uitstoot van broeikasgassen (tCO2e). Meetdatum uitgangssituatie is 31 december 2019.
** Meetdatum uitgangssituatie is 31 december 2019.

 

Wij hebben ook toegezegd dat wij Science Based Targets gaan formuleren voor deze beleggingen. Wij werken op dit moment aan het ontwikkelen van Science Based Targets voor een aantal vermogenscategorieën, conform de richtlijnen van het Science Based Targets Institute (SBTi). Nadat deze doelstellingen zijn beoordeeld en gevalideerd door het SBTi, nemen we ze op in ons Klimaatactieplan. Wij verwachten dat dit gaat gebeuren voor eind 2023.


Onze producten

Wij willen onze klanten helpen om zo te sparen en te beleggen dat klimaatrisico's worden beheerst en de transitie naar netto nul wordt bevorderd. Bijvoorbeeld door minder te beleggen in ondernemingen die zijn blootgesteld aan het risico van klimaatverandering en meer te beleggen in ondernemingen die producten en diensten leveren waarmee klimaatverandering kan worden tegengegaan. Om onze ambitie duidelijk te maken, hebben we ons in 2021 gecommitteerd om onze 'seperate account' en activa van derden in lijn te brengen met netto nul gefinancierde broeikasgasemissies vóór 2050*. Tegelijkertijd hebben wij verklaard dat wij uiterlijk op 31 december 2025 tussentijdse klimaatdoelen gaan formuleren voor deze beleggingen. Als voorbereiding hierop zijn wij in 2022 achter de schermen druk bezig geweest met het doorvoeren van een aantal administratieve en operationele veranderingen.  Deze veranderingen maken het voor ons eenvoudiger om beleggingen die bijdragen aan een betere en duurzamere wereld toe te voegen aan de spaar- en beleggingsproducten die wij aanbieden aan onze klanten.

In 2020 was de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor ongeveer 13% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze huizen en gebouwen is dan ook een cruciaal klimaatdoel. Wij zijn een van de grootste kredietverleners binnen de Nederlandse markt voor woninghypotheken en verschaffen dan ook hypotheken aan veel klanten. De woningen van veel van deze klanten zijn ouder en niet energie-efficiënt. Dit betekent niet alleen een hogere energierekening voor de klant, maar ook een grotere uitstoot van broeikasgassen in verband met het verwarmen en koelen van deze woningen. Wij zijn van mening dat wij deel kunnen uitmaken van de oplossing van dit probleem en willen onze klanten helpen om hun woningen duurzamer te maken. Op deze manier willen wij onze hypotheekportefeuille uiterlijk in 2050 100% energieneutraal hebben gemaakt. 

*Doelstelling betreft alle niet eigen beleggingen en is uitgedrukt als totale uitstoot van broeikasgassen (tCO2e). 

Wij hebben in de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze activiteiten te verminderen. Maar deze stappen zijn pas het begin van onze reis. In deze paragraaf geven we enkele voorbeelden van stappen die we al hebben gezet en van stappen die we nog willen gaan nemen om ons klimaat te verbeteren en de transitie naar netto nul te versnellen.

Onze activiteiten

Wij streven ernaar onze activiteiten duurzamer te maken. Wij doen dit door de hoeveelheid energie die we gebruiken in onze kantoren te verminderen en, daar waar mogelijk, over te stappen naar duurzame bronnen van energie. Ook maken we meer gebruik van digitale technologie om te communiceren met onze klanten en partners. Hieronder geven we enkele voorbeelden van de stappen die wij tot dusver hebben genomen.

 • 100% groene stroom: Al een aantal jaren kopen wij standaard 100% groene stroom in voor al onze kantoorlocaties. De enige uitzondering is wanneer wij ruimte huren in een gebouw en de eigenaar van het pand verantwoordelijk is voor het kiezen van de elektriciteitsleverancier voor het hele gebouw. In dergelijke situaties proberen wij de eigenaar er altijd toe te bewegen om groene stroom te kopen en is dit onderdeel van onze huuronderhandelingen. 
   
 • Elektrische lease-auto’s: Wij willen in 2025 alleen nog maar elektrische lease-auto’s hebben. Om dit doel te halen, hebben wij met ingang van 1 januari 2022 een nieuw leasebeleid ingevoerd. Wanneer een nieuw leasecontract wordt afgesloten of een oude lease-auto wordt vervangen, kunnen onze medewerkers tegenwoordig alleen nog een 100% elektrische auto kiezen. Hybride, benzine- en dieselauto’s zijn niet langer een optie.
   
 • Duurzame opties voor woon-werkverkeer: Wij willen onze medewerkers helpen om duurzaam te reizen en bieden diverse mogelijkheden voor duurzaam woon-werkverkeer. Hiertoe behoort onder meer de NS Business Card, waarmee ze naar kantoor kunnen reizen met het openbaar vervoer. Om fietsen naar het werk te stimuleren, helpen wij medewerkers om een fiets te kopen die ze kunnen gebruiken voor (een deel van) hun woon-werkverkeer. Ons fietsenplan maakt het voor medewerkers mogelijk om een fiets te kopen met een waarde tot € 2000. Door de fiscaal-vriendelijke regeling, kunnen medewerkers tegen een lagere prijs een fiets kopen. Wij zijn ons ervan bewust dat de hoge prijs van nieuwe (elektrische) fietsen een obstakel kan zijn voor sommige medewerkers. Wij wilden dit obstakel wegnemen en hebben een nieuwe fietsleaseregeling geïntroduceerd waardoor medewerkers een fiets kunnen leasen op onze kosten. Medewerkers die gebruik maken van deze regeling hoeven ook niet te betalen voor reparaties en onderhoud en de fiets is verzekerd tegen hulp bij pech, schade en diefstal.
   
 • Renovatie van ons hoofdkantoor: Wij huren de meeste van onze kantoorgebouwen. Voor de gebouwen waarvan wij eigenaar zijn, zijn wij onderhoudsplannen overeengekomen waarbij de focus ook ligt op duurzaamheid. Toen wij in 2020 ons hoofdkantoor renoveerden, hebben wij deze gelegenheid aangegrepen om een aantal geplande duurzaamheidsmaatregelen te vervroegen. Dit betrof onder meer het versnellen van de vervanging van oudere verlichting door nieuwe energiezuinige led-verlichting. Hierdoor zouden onze doorlopende elektriciteitskosten moeten dalen en zou onze klimaatimpact moeten afnemen.

Onze eigen beleggingen

In oktober 2022 hebben wij een vernieuwd 'Responsible Investing Policy' gepubliceerd. Dit vernieuwde beleid bevat een nieuw raamwerk dat aangeeft hoe wij willen beleggen om een betere, duurzamere wereld tot stand te brengen. Hoewel het bij duurzaamheid gaat om meer dan alleen klimaatverandering, is dit een van de aandachtsgebieden binnen onze aanpak. Met name willen wij de broeikasgasemissies die wij financieren door onze beleggingsbeslissingen verminderen en deze beslissingen gebruiken om ondernemingen te stimuleren de transitie naar netto nul te maken. 

Onze invloed als grote belegger gebruiken om positieve verandering te bevorderen
Wij realiseren ons dat een eenvoudige manier om de door ons gefinancierde emissies te verminderen is om al onze CO2-intensieve beleggingen te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in ondernemingen met een lagere CO2-voetafdruk. Dit zou zeker de door ons gefinancierde emissies verminderen en zorgen voor een grote verbetering van onze klimaatvoetafdruk. Wij vinden een dergelijke benadering echter om een aantal redenen niet wenselijk.

 • De uitstoot van broeikasgassen in de echte wereld wordt hierdoor niet minder
  Na de verkoop gaan de onderliggende economische activiteiten die de broeikasgasemissies veroorzaken door. Dit geldt bijvoorbeeld voor productieprocessen in fabrieken of centrales die brandstof verbranden om stroom op te wekken. De hoeveelheid broeikasgas die als gevolg van deze activiteiten wordt uitgestoten naar de atmosfeer blijft dan gelijk. Het enige dat zou veranderen is dat een andere belegger de financiering zou verschaffen en deze (gefinancierde) uitstoot verantwoordt in zijn klimaatvoetafdruk.
   
 • Het stimuleert niet per se de transitie naar netto nul en kan deze zelfs belemmeren
  Er bestaat geen garantie dat andere beleggers zich net zo druk maken om klimaatverandering als wij. Het is zelfs mogelijk dat zij helemaal geen rekening houden met klimaatverandering en in plaats daarvan er bij de ondernemingen waarin zij beleggen op aandringen om zoveel mogelijk winst te maken, ongeacht de gevolgen hiervan voor klimaatverandering.

Om deze redenen geven wij er de voorkeur aan om te blijven beleggen in een groot aantal verschillende sectoren en bedrijven, ongeacht hoe groen ze zijn, en om onze invloed als langetermijnbelegger aan te wenden om positieve verandering te stimuleren. Door te blijven beleggen in ondernemingen die op dit moment een grote CO2-voetafdruk hebben, kunnen wij ze voorzien van het geld dat ze nodig hebben om die voetafdruk te verkleinen en hun activiteiten aan te passen. Tegelijkertijd kunnen wij ook duidelijk maken dat als wij blijven beleggen, hier wel voorwaarden aan zijn verbonden. De belangrijkste zijn dat er realistische klimaatplannen moeten komen en er onmiddellijk concrete stappen moeten worden genomen om hun activiteiten verenigbaar te maken met een koolstofarme wereld.

Om de dialogen die wij voeren aan te scherpen (en te laten zien dat we serieus zijn), hebben wij in 2021 als doel gesteld dat we willen dat de 25 grootste veroorzakers van broeikasgassen in onze portefeuille van onze eigen beleggingen uiterlijk per 31 december 2024 een Science Based Target voor hun onderneming hebben geformuleerd. Als een van deze ondernemingen dat eind 2024 nog niet heeft gedaan, verkopen wij ons belang in die onderneming en herbeleggen wij de opbrengst in een andere onderneming die meer blijk heeft gegeven van de wil om iets te doen aan het klimaatveranderingsprobleem. Tot op heden hebben ongeveer 20 van de ondernemingen waarmee we in gesprek zijn gegaan al een Science Based Target vastgesteld. Wij zullen onze dialoog met de andere vijf ondernemingen voortzetten en onderzoeken hoe wij ook andere ondernemingen kunnen gaan vragen om dergelijke doelstellingen te gaan formuleren.

Belegging beëindigen wanneer die niet past in een koolstofarme wereld
Hoewel wij het liefst blijven beleggen en een constructieve dialoog voeren met ondernemingen, betekent dit niet dat wij doorgaan met beleggen in elke activiteit of onderneming. Als duidelijk wordt dat een activiteit of het bedrijfsmodel van een onderneming niet verenigbaar is met een koolstofarme wereld, ondernemen wij actie en verkopen we onze belegging. Bij het nemen van deze beslissingen laten wij ons leiden door wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke cijfers.

In 2021 zijn wij bijvoorbeeld gestopt met beleggen in steenkool en hebben wij al onze resterende steenkoolgerelateerde beleggingen verkocht. Dit betrof onder meer ondernemingen die zich bezighouden met het winnen of de raffinage van steenkool of die steenkool verbranden om elektriciteit op te wekken. Wij deden dit omdat uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk werd dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door steenkool na 2020 niet verder mocht toenemen en dat OESO-landen het gebruik van steenkool in 2030 volledig zouden moeten hebben uitgefaseerd.

Tegelijkertijd hebben we alle beleggingen verkocht die verband hielden met controversiële winning van olie en gas. Dit betrof onder meer ondernemingen die olie winnen uit teerzanden of geld verdienen met exploratie of productie in offshore arctische gebieden. Wij weten dat de discussie omtrent beleggingen in fossiele brandstof complex is en er zijn veel verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Bijvoorbeeld hoe bescherming van het klimaat verenigd kan worden met de realiteit dat onze samenleving nog steeds sterk afhankelijk is van fossiele brandstof voor allerlei toepassingen, niet alleen voor het laten rijden van onze auto’s of het verwarmen van onze huizen. Sommige van de vragen die wij onszelf hierbij stellen hier zijn “hoe lang hebben we nog fossiele brandstof nodig?” en “zijn er duidelijke alternatieven?”. Maar zelfs met deze nog openstaande vragen was het voor ons duidelijk dat beleggingen in niet-conventionele olie- en gasactiviteiten moeten worden uitgesloten vanwege hun buitensporige impact op zowel klimaatverandering als de biodiversiteit op onze aarde. 

Wij blijven ook in de toekomst dezelfde wetenschappelijk onderbouwde benadering toepassen en zullen onszelf continu kritische vragen blijven stellen en kritisch blijven kijken naar de beleggingsbeslissingen die wij nemen, om te bepalen of een activiteit of onderneming wel thuishoort in een koolstofarme wereld. 

Meer beleggen in klimaatoplossingen
Om de opwarming van de aarde te beperken, is een enorme transformatie binnen onze samenleving noodzakelijk. Zo moet ons gebruik van fossiele brandstoffen sterk worden teruggedrongen, moet de economie in het algemeen nog meer overschakelen op elektriciteit, moet de energie-efficiëntie worden verbeterd en moeten we voor de productie van energie zoveel mogelijk duurzame bronnen gaan gebruiken. Ook betekent dit dat onze consumptiepatronen moeten veranderen en dat we moeten overstappen op een duurzamer dieet. Dit zijn zogenaamde "mitigerende” maatregelen, die ons helpen om de slechtste klimaatuitkomsten te beperken (of vermijden), door de hoeveelheid broeikasgassen die wij toevoegen aan de atmosfeer te verminderen.

Ook als het ons lukt om de allerslechtste klimaatuitkomsten te vermijden, moeten we nog steeds een oplossing vinden voor de gevolgen van de opwarming van de aarde tot dusver. De gevolgen van klimaatverandering zijn al overal ter wereld merkbaar, in de vorm van ernstige overstromingen, droogte en extreme weersomstandigheden, die zich in de afgelopen jaren steeds vaker hebben voorgedaan. Dit vereist de aanleg van een klimaatbestendige infrastructuur en de bouw van verdedigingswerken, evenals financiering van het herstel van de schade die deze gebeurtenissen veroorzaken.

Wij hebben toegezegd dat wij vóór 31 december 2024 1 miljard euro extra gaan beleggen in klimaatpositieve investeringen die klimaatverandering helpen beperken of onze samenleving beter bestand maken tegen de gevolgen hiervan. Dit betreft onder meer de financiering van energiebesparingsmaatregelen, zoals isolatie, HR++ glas of zonnepanelen op daken voor onze hypotheekklanten, zodat zij hun energieverbruik kunnen verminderen en hun huizen behaaglijker kunnen maken. Andere voorbeelden zijn de bouw van betaalbare energiezuinige huizen (plus verbetering van bestaande huizen) en investeringen in groene projecten van ondernemingen en overheden.

Om voor iedereen duidelijk te maken hoe wij die 1 miljard euro willen gaan beleggen, hebben wij onlangs de criteria waaraan een klimaatpositieve belegging moet voldoen vastgelegd in ons 'Responsible Investing Policy'. Dit beleid beschrijft de vereisten waaraan potentiële beleggingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor opname in onze portefeuilles en illustreert aan welke klimaatdoelen wij een bijdrage willen leveren met deze beleggingen.


Onze producten

Klimaatverandering is een feit en wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze klanten te helpen beschermen tegen de gevolgen hiervan. Gezien de relatie tussen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, nemen we al enige tijd stappen om klimaatfactoren mee te nemen in onze schadeverzekeringsproducten. Zonnepanelen en warmtepompen worden standaard verzekerd. De basisdekking biedt klanten broodnodige steun, zoals tijdens de overstromingen in Limburg in 2022. En ons schade- en reparatienetwerk is al 10 jaar 100% duurzaam. Dit zijn geen dingen die wij benadrukken in onze marketing, omdat dit voor ons de normale manier van zaken doen is. Ze zorgen er echter wel voor dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken over de vraag of ze de juiste vakjes hebben aangevinkt of de juiste verzekeringsdekking hebben afgesloten. In plaats daarvan kunnen ze zich concentreren op het maken van de juiste keuzes voor een duurzaam huis.

Als hypotheekverstrekker is voor ons een belangrijke rol weggelegd bij de transitie naar netto nul. We zien het als onze taak om huiseigenaren te helpen inzicht te krijgen in de stappen die ze kunnen nemen om hun huis duurzamer te maken en minder broeikasgassen uit te stoten. Daarom voorzien we onze klanten proactief van gepersonaliseerde informatie. Alle hypotheekklanten van Aegon kunnen nu bijvoorbeeld hun huidige energielabel zien in Mijn Aegon (indien beschikbaar), met een link naar een tool die informatie geeft over hoe dit label kan worden verbeterd. In samenwerking met hun hypotheekadviseur, bieden we hen twee opties om hun huis te helpen verduurzamen. Ten eerste laten we klanten tot 106% van de waarde van hun huis lenen, zolang ze de extra 6% besteden aan duurzaamheidsmaatregelen. Ten tweede, bij het bepalen van het maximale bedrag dat we aan een klant zullen lenen, lenen we ze tot 9.000 euro meer dan we ze anders zouden lenen gebaseerd op hun inkomen mits het extra geld wordt besteed aan duurzaamheidsmaatregelen.

  

Samenwerken in de wereldwijde klimaatuitdaging

Om onze impact te versterken, hebben wij ons aangesloten bij verschillende klimaatgerelateerde initiatieven. Deze zijn medebepalend voor onze werkwijze, ons beleid en onze algemene benadering van duurzaamheid.

Anders Reizen

Aegon NL heeft zich in 2018 aangesloten bij de Anders Reizen. Samen met ruim 70 grote ondernemingen met in totaal ongeveer 550.000 medewerkers, heeft Aegon NL zich gecommitteerd om de CO2-emissies die worden veroorzaakt door zakelijk reisverkeer in 2030 te hebben gehalveerd (ten opzichte van 2016). Leden van deze coalitie delen best practices en werken aan het duurzamer maken van hun mobiliteitsaanpak.

Spitsbergen Ambitie

Aegon NL heeft in 2019 de Spitsbergen Ambitie ondertekend en zich ertoe verbonden om een aantal stappen te nemen, waaronder het meten van en rapporteren over de CO2-voetafdruk van haar beleggingen, het integreren van concrete klimaatdoelen in al haar activiteiten en het formuleren van Science Based Targets om haar beleggingen in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatakkoord

Aegon NL heeft in 2019 het Klimaatakkoord voor de financiële sector ondertekend. Hiermee hebben wij ons gecommitteerd om een aantal maatregelen te nemen, waaronder het meten van en rapporteren over de CO2-voetafdruk van onze beleggingen, het helpen financieren van de energietransitie en het voorbereiden van een Klimaatactieplan dat beschrijft hoe we onze beleggingen gaan afstemmen op de doelen van het Akkoord van Parijs.

Science Based Targets-initiatief

Aegon NL heeft in 2022 besloten om voor haar eigen activiteiten en haar eigen beleggingen Science Based Targets te formuleren. Tegelijkertijd heeft Aegon NL ook toegezegd dat zij uiterlijk in 2050 de uitstoot van broeikasgassen binnen haar volledige waardeketen wil hebben gereduceerd naar netto nul om zodoende de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5 °C.

Usabilla Feedback