Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Beleid & richtlijnen

Over ons Beleid & cijfers Beleid & richtlijnen

Stembeleid

We beleggen als Aegon in aandelen. Als aandeelhouder van een onderneming is het mogelijk om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Door onze stem te laten horen oefenen we invloed uit op het bestuur van ondernemingen waarin we een belang hebben. Het gaat hierbij niet alleen over bestuurlijke onderwerpen zoals benoemingen van bestuurders en beloningsvoorstellen. Ook milieuaspecten en maatschappelijke items spelen een rol. Ons stembeleid is dan ook een integraal onderdeel van onze strategie voor verantwoord beleggen. Voor het stemmen zijn specifieke richtlijnen vastgelegd in ons stembeleid. Deze vind je in onderstaand stembeleid.

Downloads
In onderstaande downloads vind je de stemverslagen vanaf 2011. Hierin kun je precies nalezen hoe we hebben gestemd.

Fraudebeleid

Wij zijn eerlijk naar onze klanten, want zonder klanten bestaan we niet. Zo simpel is het. Zonder het vertrouwen dat mensen ons geven, kunnen we niet bestaan. Helaas zijn ook onze klanten soms oneerlijk. Gelukkig zijn dat er maar weinig. Lees wat wij oneerlijk vinden in ons Fraudebeleid.

Gedragscode

Het is onze missie om mensen in staat te stellen zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst. Om dat doel te bereiken is vertrouwen nodig. Zo zijn in onze gedragscode de normen geformuleerd voor ons zakelijk handelen. Deze gedragscode geldt voor al onze collega’s, wereldwijd. Want zij vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen.

Code Banken en Code Verzekeraars

We voldoen aan de Code Banken en Code Verzekeraars. Deze door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars ingestelde richtlijnen zijn ‘governance principes’ waar alle banken en verzekeraars zich aan moeten houden. Het zijn zelfreguleringscodes waarin richtlijnen staan over de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en beloningsbeleid. De Codes gelden voor de verzekerings- en bancaire activiteiten van Aegon in Nederland.

Code Banken en Code Verzekeraars

We voldoen aan de Code Banken en Code Verzekeraars. Deze door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars ingestelde richtlijnen zijn ‘governance principes’ waar alle banken en verzekeraars zich aan moeten houden.

Code banken

De code banken 2009 is ingevoerd op 1 januari 2010 en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB. Aegon Bank is direct gestart met de verankering hiervan in het bedrijf. In het jaarverslag 2013 aegon bank van Aegon Bank N.V. staat hoe dit is gedaan.

Moreel-ethische verklaring Bankbestuurders Aegon Bank: profielschets raad van commissarissen

Code Verzekeraars

De code verbond van verzekeraars 2013 is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en wordt door Aegon Nederland volledig ondersteund. Deze Code sluit aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. De Code Verzekeraars is vanaf 1 januari 2011 van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een vergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Aegon Nederland en de Aegon verzekeraars vermelden in hun jaarverslagen op welke wijze zij de Code Verzekeraars toepassen.

De leden van de directie van Aegon Nederland N.V, Aegon Schadeverzekering N.V., Aegon Levensverzekering N.V. en Aegon Spaarkas N.V. oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

Ieder lid van de directie heeft onderstaande verklaring (conform artikel 3.2.3. van de Code Verzekeraars) ondertekend.

'Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.'

Business Continuity statement

Hoe gaat Aegon NL als organisatie om met het coronavirus? In het Business Continuity statement van Aegon NL lees je hier meer over.

Lees meer