Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Richtlijnen voor banken en verzekeraars

Aegon wil mensen helpen hun financiële doelen te bereiken en goede financiële keuzes te maken. Om dat doel te bereiken is vertrouwen nodig. Maar dat vertrouwen in financiële instellingen is door de financiële crisis flink gedaald. Vandaar dat de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars in 2010 en 2011 richtlijnen (governance principes) hebben opgesteld voor de hele branche waar banken en verzekeraars zich aan moeten houden. Deze richtlijnen staan beschreven in de Code Banken en Code Verzekeraars. Beide codes zijn zelfreguleringscodes waarin richtlijnen staan over de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en beloningsbeleid. De Codes gelden voor de verzekerings en bancaire activiteiten van Aegon in Nederland. Deze codes zijn een belangrijke stap op weg naar herstel van het vertrouwen in de bank- en verzekeringssector.

Code banken

De code banken 2009.pdf is ingevoerd op 1 januari 2010 en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In deze Code staan de uitgangspunten hoe Nederlandse banken moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning. Aegon Bank is direct gestart met de verankering hiervan in het bedrijf. In het jaarverslag 2013 aegon bank.pdf van Aegon Bank N.V. staat hoe dit is gedaan.

Moreel-ethische verklaring Bankbestuurders Aegon Bank 
profielschets raad van commissarissen.pdf

Code verzekeraars

De code verbond van verzekeraars 2013.pdf is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en wordt door Aegon Nederland volledig ondersteund. Deze Code sluit aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. De Code Verzekeraars is vanaf 1 januari 2011 van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een vergunning verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Aegon Nederland en de Aegon verzekeraars vermelden in hun jaarverslagen op welke wijze zij de Code Verzekeraars toepassen.

De leden van de directie van Aegon Nederland N.V, Aegon Schadeverzekering N.V., Aegon Levensverzekering N.V., OPTAS Pensioenen N.V. en Aegon Spaarkas N.V. oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de directie heeft onderstaande verklaring (conform artikel 3.2.3. van de Code Verzekeraars) ondertekend.

'Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.'

Onze gedragscode

In de gedragscode zijn normen geformuleerd voor ons zakelijk handelen. De gedragscode geldt voor alle medewerkers van Aegon, wereldwijd. Ze vormen de grondslag voor ons beleid en ons handelen. Het is een belangrijke basis voor de verantwoorde manier waarop Aegon zaken wil doen. Eerlijk en in een duidelijke taal.