Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Internetconsultatie pensioenverdeling bij scheiding

Internetconsultatie pensioenverdeling bij scheiding

12 december 2018

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte op 10 december 2018 een internetconsulatie over het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Tot 24 januari 2019 kan iedereen reageren op dit wetsvoorstel. 

Aanleiding wetsvoorstel: evaluatie Wvps

Naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is. 
Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer op 8 maart 2018 over de uitkomst van de evaluatie. Hij gaf daarbij aan dat uit de evaluatie blijkt dat de Wvps nog altijd een meerwaarde heeft, maar dat de opzet van de wet verbetering en vernieuwing nodig heeft om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Er is een aantal wijzigingen voorgesteld dat hierin moet voorzien. Zie ook ons nieuwsbericht van 23 maart 2018. Het wetsvoorstel dat nu ter consultatie ligt bevat de uitwerking van deze wijzigingsvoorstellen.

Hoofdelementen wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het wetsvoorstel bestaat uit vier hoofdelementen:

1. Eigen keuzes en meer financieel inzicht; conversie als standaard

Bij verevening van pensioen is de vereveningsgerechtigde afhankelijk van de keuzes die zijn of haar ex-partner maakt. De stijging van de AOW-leeftijd heeft tot gevolg dat de impact van die afhankelijkheid van de keuzes van de verdelingsplichtige groter kan worden als er sprake is van een leeftijdsverschil. 

Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige. Dat betekent dat beide ex-partners beter in staat worden gesteld een eigen financiële planning te maken wat betreft de verdeelde pensioenaanspraak en zij eigen keuzes kunnen maken. 

Dit wetsvoorstel regelt dat conversie de standaard manier van verdelen wordt, maar afwijkingsmogelijkheden blijven bestaan.

2. Meer gebruik van de wet; nee, tenzij wordt ja, tenzij

In de huidige systematiek van de Wvps moet de verdelingsgerechtigde en/of de verdelingsplichtige het recht op uitbetaling actief regelen bij de betrokken pensioenuitvoerder(s). Dit is een suboptimale situatie voor mensen die wel gebruik willen maken van hun recht in de wet maar geen actie ondernemen. Dit wetsvoorstel regelt dat een pensioenuitvoerder overgaat tot verdeling van het ouderdomspensioen door conversie, tenzij de ex-partners aangeven dat zij de verdeling niet willen (opt-out) of dat zij een afwijkende afspraak over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt.

3. Bijzonder partnerpensioen alleen over de huwelijkse periode

Op dit moment wordt het bijzonder partnerpensioen op grond van de Pensioenwet berekend over de huwelijkse én voorhuwelijkse periode. Dit wetsvoorstel regelt dat voor het bijzonder partnerpensioen aansluiting wordt gezocht bij de sinds 1 januari 2018 geldende nieuwe regels rondom de gemeenschap van goederen. De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst wordt beperkt tot de huwelijkse periode. Daarnaast wordt ook het bijzonder partnerpensioen over de huwelijkse periode door twee gedeeld. 

De wijziging is niet relevant voor het ouderdomspensioen dat onder de Wvps valt. Voor de verdeling van het ouderdomspensioen wordt immers, ongeacht het huwelijksvermogensregime, al gekeken naar de huwelijkse periode en krijgen beide ex-partners al de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen.

4. Verdelingsgrens

In de Wvps is vanwege administratieve redenen geregeld dat ouderdomspensioen niet wordt verevend als het verevend ouderdomspensioen onder de afkoopgrens uit de Pensioenwet zou uitkomen. Ouderdomspensioenen ter hoogte van twee keer de afkoopgrens (ca. € 950) worden dus niet verevend. Om meer pensioen te verdelen en tevens rekening te houden met de uitvoeringspraktijk, wordt met dit wetsvoorstel de grens voor pensioenverdeling verlaagd naar één keer de afkoopgrens. Verder wordt voor kleine bijzonder partnerpensioenen (maximaal € 474,11 per jaar, bedrag 2018) een conversierecht geïntroduceerd. De verdelingsgerechtigde ex-partner krijgt het recht om een klein bijzonder partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Ook wordt een grens geïntroduceerd voor hele kleine bijzonder partnerpensioenen. Conform de Wet waardeoverdracht klein pensioen komt die grens op € 2 per jaar te liggen. Hele kleine bijzonder partnerpensioenen mogen vervallen.

De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voor de inzichtelijkheid is er daarom voor gekozen om een nieuwe wet op te stellen: de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021). Op deze manier is duidelijk welke wet op een scheiding van toepassing is. De nieuwe regels gelden niet voor scheidingen die vóór 1 januari 2021, zijnde de beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, zijn afgerond.

Commentaar

Internetconsultaties komen steeds vaker voor. Eerder consulteerde het ministerie de pensioenmarkt over wetsvoorstellen over onder meer: wetsvoorstel Integratiewet Algemene wet gelijke behandeling (2010), Algemeen Pensioenfonds (april 2015), Afschaffing pensioen in eigen beheer (1e helft 2016), het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen (augustus 2017) en over de het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 (mei 2018). 

Iedereen mag op alle onderdelen reageren. Reacties publiceert het ministerie tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Overheid.nl d.d. 10 december 2018

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 december 2018