Bankspaarhypotheek

 • Maximale fiscale renteaftrek bezien over de totale looptijd van de lening
 • Volledige aflossing van de lening aan het eind van de looptijd

Op deze pagina:

Hoe werkt het product?

De Aegon Bankspaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een gekoppelde bankspaarrekening (SEW). Deze hypotheekvorm biedt de zekerheid dat de lening op de einddatum volledig wordt afgelost met het opgebouwde saldo van de bankspaarrekening. Over de inleg op de spaarrekening wordt dezelfde rentevergoeding berekend als het hypotheekrentepercentage dat in rekening wordt gebracht  voor de lening. Als de hypotheekrente op de lening wordt verlaagd, stijgt de inleg op de spaarrekening. Bij een renteverhoging op de lening, daalt de inleg op de spaarrekening. Deze combinatie zorgt voor stabielere bruto maandlasten bij een renteherziening in vergelijking met andere hypotheekvormen.

Productkenmerken

Kenmerk
Omschrijving

Aflosvorm

Geen contractuele aflossing gedurende de looptijd. Aflossen gebeurt op de einddatum van de lening met het beschikbare saldo van de Spaarrekening Eigen Woning (SEW).

Maandlast

De maandlast blijft gelijk zolang het rentepercentage niet wijzigt.

Relatie hypotheekrente en inleg

Dempende werking bij renteherziening doordat de rentevergoeding op de spaarrekening gelijk is aan de hypotheekrente die de klant betaalt.

Mogelijke rentevarianten

Prijsdifferentiatie

De rentetarieven voor een (Bank)spaarhypotheek en een Aflossingsvrije hypotheek zijn hoger geprijsd dan voor een Lineaire en Annuïteitenhypotheek.

Fiscale behandeling

Box 1, uitsluitend als fiscale voortzetting van een SEW, BEW of KEW. Fiscaal geruisloze voortzetting is mogelijk mits geen sprake is van een verhoging of verlenging.

Voorwaarden SEW

 • - Aegon heeft geen en/of rekening;
 • - Geen BEW mogelijk;
 • - Gebruik Formulier Fiscaal Geruisloze Voortzetting noodzakelijk;
 • - De minimale aanvangsleeftijd van de rekeninghouder is 18 jaar, de maximum looptijd is 30 jaar, maar nooit langer dan tot de 75-jarige leeftijd. Het is mogelijk om de duur van de inlegperiode in te korten;
 • - Automatisch incasso van de inleg door Aegon;
 • - Minimale inleg per periode € 20,-;
 • - Hoogste inleg in een jaar mag niet hoger zijn dan 10 keer de laagste inleg (bandbreedte 1:10).

Actuele hypotheekrente

Voor wie

De Aegon Bankspaarhypotheek past wel bij klanten die:

 • al een bestaande bankspaarhypotheek bij ons hebben en deze willen voortzetten;
 • zekerheid willen dat op de einddatum de lening kan worden afgelost;
 • stabielere bruto maandlasten willen, ook na een renteherziening;
 • geen behoefte hebben aan afname van de schuld  gedurende de looptijd.

De Aegon Bankspaarhypotheek past niet bij klanten die:

 • voor het eerst een hypotheek sluiten;
 • gedurende de looptijd contractueel willen aflossen;
 • een restschuld mee willen financieren;
 • de bestaande lening willen verhogen.

Downloads

Voorwaarden
Acceptatie
Productwijzer

Veelgestelde vragen

Offerte nog niet getekend retour
De offerte moet binnen 2 weken na de offertedatum getekend bij Aegon retour zijn. Aegon garandeert dan de in de offerte genoemde rente.

Offerte getekend retour ontvangen
 • Voor bestaande bouw
  De offerte is geldig tot 3 maanden na de offertedatum mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 3 maanden is de offerte kostenloos geldig. Na 3 maanden wordt de offerte automatisch verlengd tot een maximum van 12 maanden na offertedatum. Bij passeren na de eerste 3 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingsprovisie. We brengen deze kosten in rekening wanneer op het moment van passeren de marktrente hoger is dan waar de klant voor heeft getekend. We berekenen deze kosten per verlengde dag. De kosten zijn 0,2% van de hoofdsom in rekening vanaf het moment dat de oorspronkelijke offerte is verlopen. 
 • Voor nieuwbouw
  De offerte is geldig tot 6 maanden na de offertedatum, mits deze tijdig getekend retour is gekomen. De eerste 6 maanden is de offerte kostenloos geldig. Na 6 maanden wordt de offerte automatisch verlengd tot een maximum van 12 maanden na offertedatum. Bij passeren na de eerste 6 maanden kan er sprake zijn van bereidstellingsprovisie. We brengen deze kosten in rekening wanneer op het moment van passeren de marktrente hoger is dan waar de klant voor heeft getekend. We berekenen deze kosten per verlengde dag. De kosten zijn 0,2% van de hoofdsom in rekening vanaf het moment dat de oorspronkelijke offerte is verlopen. 

Offerte verlengen
De geldigheid van de offerte wordt automatisch verlengd tot maximaal 1 jaar. Ligt de passeerdatum na de geldigheid van de verlengde offerte, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 


Nieuwe offerte aanvragen
Wanneer uw klant de hypotheekofferte heeft getekend kan tijdens de oorspronkelijke geldigheidsduur van de offerte (3 of 6 maanden) geen nieuwe offerte worden uitgebracht om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor een lagere rente. Na het verlopen van de geldigheidsduur moet de getekende offerte worden afgelegd en kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Stukken die al zijn aangeleverd willen we opnieuw ontvangen.

 

Wij toetsen voorafgaand aan de offerte en de uitbetaling van de hypotheekgelden de financiële verplichting van klant bij het BKR
Onder NHG normen is het daarnaast verplicht om nog een BKR te doen op het moment van bindend aanbod (of binnen 3 dagen). 

Wij vragen een buitenlandse krediettoetsing aan in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk zodra het dossier compleet is
Heeft uw klant een van deze nationaliteiten, of is hij momenteel woonachtig in één van deze landen? Dan vragen we ook daar een toets aan. De informatie is meestal na 1 dag teruggekoppeld. De Italiaanse toets duurt vaak langer.

Wij accepteren de aanvraag niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag of wanneer uit de BKR-toets één van de volgende registraties naar voren komt:
 • een code 1 op een lopende lening zonder herstelmelding (H)
 • een code 2 tot en met 5 registratie
 • een nog lopende schuldregeling (SH of SK) of één die minder dan 5 jaar geleden is beëindigd of afgelost*
 • een A-registratie
 • een achterstand op een HY(hypothecair krediet), ook niet als deze afgelost is
 • een opeenvolging van oplopende kredietbehoeften
 • 7 of meer vermeldingen bij het BKR (ongeacht afgelost of niet, zowel NHG als niet NHG).
 • kredieten mogen gezamenlijk maximaal 50% van het gezamenlijke inkomen zijn
 • Als er sprake is van een restschuld op een NHG hypotheek (RN met of zonder financiële kwijting) accepteren we enkel klanten met een goed betalingsmoraal. Daarnaast vragen we een uitleg van NHG op waaruit blijkt wat de reden is dat NHG de claim niet vergoed.
*Zijn er klanten die het WSNP-traject succesvol hebben doorlopen? Bij Aegon kan er geen hypotheek worden aangevraagd, wij wijken hiervan af van NHG.


Wij accepteren de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij:
 • een herstelcode (H) is vermeld.
 • de lening is afgelost.
 • de desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.

Goed om te weten: Achterstandscoderingen blijven tot 5 jaar na herstelmelding zichtbaar bij het BKR. Een achterstand registratie op een hypothecair krediet (HY) of krediet overige onroerende zaken (HO) accepteren wij nooit, ook niet als deze aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet! Wij accepteren de aanvraag ook niet wanneer uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag
Wij financieren alleen woningen voor eigen bewoning met een woonbestemming
De woning moet in Nederland staan. Wij hanteren de volgende normen en voorwaarden:
 • De woning moet in Nederland liggen
 • De woning is bestemd voor eigen gebruik en wordt permanent bewoond door de (toekomstige) debiteuren
 • De woning is niet verhuurd
 • Het betreft een eerste hypothecaire inschrijving
 • De voorwaarden voor het recht van opstal zijn acceptabel voor Aegon
 • De erfpachtvoorwaarden zijn acceptabel voor Aegon
 • Alle woningtypen waarbij de marktwaarde (na verbouw) lager is dan € 125.000 kunnen alleen gefinancierd worden met NHG
 • Bij nieuwbouw willen wij een kopie van een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning ontvangen, waarvan de bezwaartermijn is verstreken. Het is verplicht om ons meteen te informeren als er bezwaar is aangetekend tegen de bouwvergunning. Een acceptant kan bij eventuele vragen, besluiten contact op te nemen met de gemeente. Uitzondering hierop is als uit de koop-/aannemingsovereenkomst blijkt dat er een waarborgcertificaat is afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. Dit geldt voor zowel hypotheken met als zonder NHG. De keurmerkhouders staan vermeld op www.garantiewoning.nl.


De volgende objecten accepteren we niet als onderpand:

 • Woonwinkelpanden
 • Recreatiewoningen
 • Bedrijfspanden
 • Woonhuizen op bedrijfsterrein
 • Waterwoningen
 • Woonwagens
 • Woonboerderijen met een agrarische bestemming
 • Woonboten
 • Beleggingspand
 • Containerwoningen


Voor alle overige onderpanden wordt individueel beoordeeld of ze acceptabel zijn.

Een aanvraag voor de financiering van een nieuwe woning, terwijl er ook sprake is van een huidige koopwoning accepteren wij onder de volgende voorwaarden:

Als de huidige woning is verkocht:
 • Als de oude woning verkocht is moet de koopsom aangetoond worden met de (ver)koopovereenkomst, anders moet de marktwaarde van de oude woning aangetoond worden d.m.v. een Calcasa Desktoptaxatie of een gevalideerd taxatierapport. 
 • De klant toont aan dat hij de bruto dubbele lasten tot aan de overdracht van de nieuwe woning kan dragen. Zie ook onze veelgestelde vraag: Wanneer vragen wij om de betaalbaarheid van de dubbele lasten aan te tonen?
 • Is het restantsaldo van de huidige hypotheek hoger is dan de marktwaarde van de huidige woning? Dan moet ter grootte van het verschil (de restschuld) eigen middelen worden aangetoond.  
Als de woning nog niet verkocht is:
 • De waarde wordt aangetoond door middel van een Calcasa Desktop Taxatie of een gevalideerd taxatierapport.
 • De klant moet aantonen dat hij de bruto dubbele lasten voor tenminste één jaar kan dragen bij bestaande bouw en tenminste twee jaar bij nieuwbouw. Zie ook onze veelgestelde vraag: Wanneer vragen wij om de betaalbaarheid van de dubbele lasten aan te tonen? 
 • Als het saldo van de hypotheek de marktwaarde overstijgt, moet ter grootte van het verschil eigen middelen worden aangetoond. De klanten tonen aan dat het verkoopverlies uit eigen middelen kan worden voldaan of dat de verplichting voortkomend uit een lening ter grootte van het verkoopverlies op basis van het inkomen kan worden gedragen. 
  LET OP: Is er sprake van een overbrugging? Als de woning is verkocht volstaat een verkoopcontract ook mits de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. 
  Wij staan onder voorwaarden het meefinancieren van een restschuld toe:
  • alleen voor bestaande hypotheekklanten van Aegon
  • de oude woning moet verkocht zijn
  • de restschuld is ontstaan op eerder bij Aegon gefinancierde woning
  • beoordeling altijd per aanvraag 
  • maximale verstrekking onder Aegon normen nooit meer dan 115% van de marktwaarde
  • maximale verstrekking onder NHG tot maximaal de kostengrens inclusief restschuld*
  • het bedrag van de overschrijding annuïtair aflossen in maximaal 15 jaar (normen Aegon)
  • onder NHG moet de overschrijding in de kortst mogelijke looptijd worden afgelost met een maximum van 15 jaar. Dit is afhankelijk van het inkomen (norm 4.6)
  • we toetsen de meegefinancierde restschuld in Box 3
  *NHG accepteert naast een lening met NHG een lening zonder NHG voor het rest bedrag restantschuld. Deze combinatie van een lening met en zonder NHG bieden wij niet aan.

  Mag klant een krediet afsluiten om de restschuld mee af te lossen?
  Als de restschuld in een krediet wordt ondergebracht dan mag deze op werkelijke last worden getoetst met een maximale looptijd van 15 jaar. Dit moet aangetoond worden door een kopie kredietovereenkomst waaruit de looptijd en de werkelijke last blijkt.

  Het is mogelijk om de restschuld tijdelijk bij ons te parkeren als de bestaande woning eerder wordt verkocht dan de nieuwe woning
  Heeft uw klant toestemming van ons gekregen om een restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek en wordt de bestaande woning eerder wordt verkocht dan de nieuwe woning? Dan is het mogelijk de restschuld tot die tijd bij ons te parkeren. Een restschuld meefinancieren is alleen mogelijk als deze voortkomt uit een bestaande hypotheek van Aegon. De huidige woning kan pas overgeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar na definitief akkoord op de nieuwe lening inclusief restschuld financiering. Na verkoop van de oude woning moet klant rente betalen over de restschuld van de oude hypotheek. Na passeren van de nieuwe hypotheek wordt het geparkeerde bedrag afgelost en in de nieuwe hypotheek opgenomen.