Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Het variabele pensioen van Aegon.

 • Na de pensioendatum beleggen we het pensioenkapitaal
 • Het pensioen stijgt of daalt één keer per jaar
 • De beleggingen blijven passen bij uw klant, ook als zijn situatie verandert
Direct offreren

Op deze pagina:

Productinformatie

De hoogte van het pensioen verandert één keer per jaar

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een variabel pensioen. Dat betekent dat het maandelijkse pensioen vaststaat tot het einde van het jaar. Uw klant weet dus precies wat hij tot die tijd op zijn rekening krijgt. Wat er daarna gebeurt? Dat is nog een vraagteken. Elk jaar op 1 januari berekenen we het pensioen opnieuw. Uw klant hoort dan van ons hoeveel pensioen hij dat jaar gaat krijgen. Misschien is dat meer dan het jaar ervoor, misschien minder. Dat hangt niet alleen af van het beleggingsresultaat. Ook de marktrente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting spelen een belangrijke rol. Zo kan het voorkomen dat de beleggingen stijgen, maar het pensioen niet.

De beleggingen passen bij uw klant, nu én in de toekomst

We beleggen het pensioenkapitaal. Dat doen we op een manier die past bij uw klant. Met het risico dat hij kan en wil nemen. We maken binnen het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen onderscheid tussen een offensief, neutraal, defensief en zeer defensief profiel. Wilt u een offerte? Dan beantwoordt uw klant een aantal vragen. Dat gaat eenvoudig online. Zo stellen we vast welk beleggingsprofiel het beste bij uw klant past. U krijgt vervolgens een offerte op maat.

Verandert de situatie van uw klant na een tijdje? Geen probleem. We vragen uw klant namelijk regelmatig zijn beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. In elk geval eens in de 3 jaar. En als we zien dat uw klant is getrouwd of gescheiden, of als de partner van uw klant is overleden. Blijkt dat een ander profiel beter past? Dan zetten we uw klant op 1 januari van het volgende jaar over naar dat nieuwe profiel met bijbehorende nieuwe uitkering.

Uw klant mag zijn profiel ook op eigen verzoek opnieuw bepalen. Het is zelfs verstandig om dit regelmatig te doen. Bijvoorbeeld als zijn inkomsten of uitgaven veranderen. Zo beleggen we altijd op de manier die het beste bij uw klant past.

We beleggen in een mix van 3 fondsen

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heeft uw klant geen omkijken naar zijn beleggingen. Want onze experts nemen hem het werk uit handen. We beleggen het pensioenkapitaal in een mix van 3 zorgvuldig samengestelde beleggingsfondsen:

Lees de prospectus per fonds

Voor deze beleggingsfondsen is een prospectus beschikbaar. Vraag uw klant die goed door te lezen als hij wil weten waarin we het pensioenkapitaal nu beleggen. De fondsen en/of hun aandeel in de beleggingsmix kunnen we gedurende de looptijd wijzigen. Uitgangspunt bij wijzigingen is altijd dat de beleggingsmix aansluit bij de risicohouding van de deelnemers.

De verdeling tussen deze fondsen is niet voor iedereen gelijk. Voor de ene persoon beleggen we meer in zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen en vastgoed). En voor de andere persoon meer in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties). Hoe bepalen we nu wat voor uw klant de juiste mix is? Dat hangt af van zijn beleggingsprofiel. In de tabel hieronder ziet u hoe dat werkt.

Het beleggingsprofiel
Zakelijke waarden
Vastrentende waarden *
Hoeveel kan dit pensioen jaarlijks stijgen/dalen?
(tussen het 65e en 100e levensjaar)

Aegon Diversified Equity Fund

Aegon Diversified Bond Fund

Aegon Liability Matching Fund

Zeer defensief

0%

Loopt op van 88,4 naar 100%

Neemt af van 11,6 naar 0%

5%

Defensief

30%

Loopt op van 62,6 naar 70%

Neemt af van 7,4 naar 0%

12%

Neutraal

46%

Loopt op van 44,3 naar 54%

Neemt af van 9,7 naar 0%

15%

Offensief

67%

Loopt op van 19,5 naar 31,5%¹

Neemt af van 13,5 naar 1,5%²

18%

* Derivaten kunnen hier onderdeel van zijn. Lees meer: Aegon Liability Matching Fund.
¹ Loopt verder op naar 33% als uw klant 110 jaar oud is.
² Neemt verder af tot 0% als uw klant 110 jaar oud is.

In extreme gevallen kunnen de dalingen of stijgingen hoger uitvallen.

De glidepaths per profiel inclusief de beoogde mate van renteafdekking staan in onze beleggingsbeginselen.

De waarde van het Aegon Liability Matching Fund kan sterk schommelen. Waarom is dit?

Het Aegon Liability Matching Fund belegt in vastrentende waarden en derivaten waarbij de renteopbrengst voor lange tijd vaststaat. Toch kan de waarde van dit fonds op kortere termijn juist sterk schommelen. De waarde van deze beleggingen reageert sterk op renteveranderingen. Daalt de rente, dan wordt het Aegon Liability Matching Fund snel meer waard. Stijgt de rente daarentegen, dan daalt de waarde van het fonds sterk.

Waarom gebruiken we Het Aegon Liability Matching Fund?

De beoogde renteafdekking is afhankelijk van het profiel en de leeftijd van de klant en ligt momenteel tussen 70% en 100%, waarbij we derivaten, waaronder renteswaps, gebruiken. We begrijpen dat dit risicovol lijkt. Tegelijkertijd dragen de rendementen van het Aegon Liability Matching Fund bij aan ons doel om de jaarlijkse schommelingen van het pensioen te beperken. Het gewicht van het Aegon Liability Matching Fund binnen de beleggingen stellen we dan ook zorgvuldig vast en stemmen we af op de manier waarop we ook jaarlijks de hoogte van het uit te keren pensioen vaststellen.

Hoe gebruiken we Het Aegon Liability Matching Fund?

Het gewicht van het Aegon Liability Matching Fund binnen de beleggingen stellen we vast aan de hand van de karakteristieken van een doorsnee polishouder van de leeftijd van de klant in het beleggingsprofiel. We gaan daarbij uit van een veronderstelde doorsnee polishouder met een partner die drie jaar jonger is. Als de situatie van de klant daar van afwijkt kan het zijn dat de renteafdekking iets hoger is (als hij geen of een oudere partner heeft), of lager is als hij een jongere partner heeft).

Lees meer over de werking van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Beleggingen spelen een belangrijke rol in het resultaat van dit product. Maar naast het beleggingsresultaat zijn er ook andere factoren die grote invloed hebben. Hoe deze factoren samen de hoogte van de pensioenuitkering en het pensioenkapitaal bepalen? Dat leest u in de samenvatting over de werking van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Elk profiel heeft zijn eigen vaste daling

Door gebruik te maken van een vaste daling krijgt de klant bij aanvang een hogere uitkering. We halen daarmee een stuk van het verwachte toekomstige rendement naar voren. Dat betekent wel dat het pensioen elk volgend jaar iets minder stijgt (of iets meer daalt) dan als we zonder vaste daling zouden rekenen. We gebruiken een vaste daling op basis van het uitgangspunt dat beleggingen in aandelen op de lange termijn een rendement opleveren dat hoger is dan de marktrente. Een hoger rendement kan de door ons berekende vaste daling weer goed maken. Zodat het pensioen zich op de lange termijn geleidelijk ontwikkelt. Of dat gebeurt is afhankelijk van de daadwerkelijke beleggingsresultaten, en de invloed van de andere factoren. Als we niet met een vaste daling van het pensioen zouden rekenen, dan zou de klant in de eerste jaren een lagere uitkering ontvangen en op latere leeftijd naar verwachting een hogere. Het risico is dat er niet voldoende rendement wordt gemaakt en het pensioen daardoor in de loop van de jaren steeds meer daalt. De hoogte van de daling is ook afhankelijk van het beleggingsprofiel en de marge tussen een wettelijk vastgesteld aandelenrendement en de marktrente.

Bij elk beleggingsprofiel hoort een maximum percentage voor de vaste daling. Dit staat ook in de offerte en/of op de polis. De vaste daling is nooit hoger dan het wettelijk maximum. Dat is afhankelijk van het percentage beleggingen in zakelijke waarden en van de marge tussen een wettelijk voorgeschreven aandelenrendement en de marktrente. Bij een verandering van de hoogte van de vaste daling, verandert de hoogte van de uitkering. Als het percentage vaste daling lager wordt, dan wordt de pensioenuitkering daardoor lager. Wordt het percentage hoger, dan wordt de pensioenuitkering hoger.

Beleggingsprofiel
Vaste daling per jaar

Zeer defensief

0%

Defensief

Maximaal 1%

Neutraal

Maximaal 1,5%

Offensief

Maximaal 2%

Verschillende mogelijkheden voor het partnerpensioen

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen heeft een partnerpensioen. Dit kan een vast of een variabel partnerpensioen zijn. De partner van uw klant mag ook afstand doen van het partnerpensioen. Het pensioen van uw klant gaat hierdoor omhoog.

We informeren uw klant jaarlijks over zijn nieuwe pensioen

In januari van ieder jaar krijgt uw klant een bericht van ons. Daarin leest hij hoeveel pensioen hij het komende jaar gaat ontvangen. Ook ziet uw klant hoe de waarde van het pensioenkapitaal zich heeft ontwikkeld. Weten hoe dit eruitziet? Bekijk een voorbeeld van het bericht dat uw klant ieder jaar ontvangt.

Verantwoord beleggen

Onze klanten vinden verantwoord beleggen steeds belangrijker. En dat geldt ook voor onze klanten die binnenkort met pensioen gaan. Bij het beleggen van het variabel pensioen kijken we naar het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur. Hoe we dat doen? Dat leest u hier.

Voor wie?

Wanneer is het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen geschikt voor uw klant?

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zou bij uw klant kunnen passen als hij:

 • Kans wil maken op een hoger pensioen en niet wakker ligt van een lager pensioen
 • Begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan dit pensioen en deze risico’s accepteert
 • Niet in de problemen komt als dit pensioen jaarlijks schommelt
 • Niet zenuwachtig wordt van een beleggingsproduct
 • Het belangrijk vindt dat met de beleggingen milieu- en/of sociale kenmerken worden bevorderd

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen past niet bij uw klant als hij:

 • Zekerheid wil over de hoogte van het pensioen
 • In de problemen komt als dit pensioen (flink) omlaag gaat.
 • Een pensioenkapitaal heeft van minder dan € 50.000,-
 • Zenuwachtig wordt van een beleggingsproduct

Zo bepalen we het beleggingsprofiel van uw klant

Wat past nu écht bij uw klant? Een vast pensioen of een variabel pensioen? En in het geval van een variabel pensioen: met welk beleggingsprofiel? Om dat te bepalen stellen we uw klant een aantal vragen. Die vragen gaan over:

 • De inkomsten en uitgaven van uw klant. Hiermee stellen we vast hoeveel risico uw klant kan nemen met zijn pensioen.
 • De mate waarin uw klant risico wil lopen met zijn pensioen.
 • De eigenschappen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. En de ervaring die uw klant heeft met producten met een variabele component.

De antwoorden op de vragen geven aan of het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen past bij uw klant. En zo ja, met welk beleggingsprofiel. Wij zijn verplicht om het beleggingsprofiel van uw klant vast te stellen. U heeft hier zelf dus geen werk aan.

Voordelen & nadelen

Voordelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Uw klant heeft kans op een hoger pensioen

Elk jaar berekenen we het pensioen van uw klant opnieuw. We kijken daarbij naar de beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente met de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het meegezeten? Dan stijgt het pensioen.

Kiest uw klant voor een vast pensioen? Dan wordt de hoogte van het pensioen bij aanvang vastgesteld. Het pensioen verandert daarna niet meer. Kiest uw klant voor een variabel pensioen, zoals het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Dan verandert het pensioen ieder jaar. Dat komt door het resultaat op de beleggingen. En door de ontwikkeling van de rente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Daardoor kan het pensioen omhoog gaan. Maar als het tegenzit gaat het pensioen omlaag. In de offerte ziet de klant hoe zijn pensioen zich op basis van de huidige omstandigheden en verwachtingen zou kunnen ontwikkelen. Dit geeft alleen een indicatie, want wat er werkelijk gebeurt in de toekomst is bepalend voor hoe het pensioen zich echt ontwikkelt.

Nadelen van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

 • Uw klant loopt het risico dat het pensioen lager wordt

Elk jaar berekenen we het pensioen van uw klant opnieuw. We kijken daarbij naar de beleggingen. En naar wat er is gebeurd met de marktrente met de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting. Heeft het tegengezeten? Dan daalt het pensioen.

 • Uw klant heeft geen zekerheid over de hoogte van het pensioen

Het pensioen kan eens per jaar stijgen of dalen. Uw klant heeft dus geen zekerheid.

Risico’s

Welke risico’s horen bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen?

Bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen horen verschillende risico’s. Door deze risico’s is de hoogte van het pensioen ieder jaar anders. Het is belangrijk dat uw klant deze risico’s goed begrijpt. Want zijn keuze staat vast voor de rest van zijn leven. Uw klant kan later niet alsnog overstappen naar een vast pensioen. Vraag de klant daarom de informatie op onze site goed door te lezen als hij voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen wil kiezen. De hoogte van het pensioen verandert dus ieder jaar. Maar wat bepaalt nu of het pensioen stijgt of daalt? Dat hangt af van het samenspel van de onderdelen hieronder:

De beleggingen hebben invloed op de hoogte van het pensioen

We beleggen het pensioenkapitaal. Het risico is dat het rendement op de beleggingen, misschien zelfs een paar jaar achter elkaar, niet voldoende is om daling van het pensioen te voorkomen. Rendement is nodig voor het behalen van de marktrente en de vaste daling waarmee de uitkering is berekend. En rendement is nodig om de gemaakte kosten mee 'terug te verdienen'. Daarnaast is een deel van het behaalde rendement nodig voor de renteafdekking. Als het rendement dat dan overblijft over een jaar lager is, dan daalt het pensioen.

Lees de prospectus per fonds

We beleggen voor de klant in beleggingsfondsen, volgens zijn beleggingsprofiel. Per beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar. Vraag de klant die goed te lezen door als hij wil weten waarin we nu voor hem beleggen. De fondsen en/of hun aandeel in de beleggingsmix kunnen we gedurende de looptijd wijzigen. Uitgangspunt bij wijzigingen is altijd dat de beleggingsmix aansluit bij de risicohouding van de deelnemers.

De marktrente heeft invloed op de hoogte van het pensioen

Aan het begin van ieder jaar bepalen we hoeveel pensioen de klant dat jaar gaat krijgen. Hiervoor bekijken we wat de beleggingen het jaar ervoor hebben gedaan. Maar we kijken ook naar de marktrente. Bij het vaststellen van de marktrente is ons uitgangspunt de Nominale rentetermijnstructuur van pensioenfondsen. We gaan uit van de laatste tabel die op 1 januari, op het moment van herrekenen, beschikbaar is. Voor de herrekening van 2023 had de laatste update op dat moment op 30 november 2022 plaats gehad. Deze tabel bevat rentes per looptijd van 1 tot 100 jaar. We zetten deze reeks om naar een rekenrente die gegeven kan worden als we rekening houden met het uitkeringsverloop. Dit is het uitkeringsverloop op basis van de gemiddelde leeftijd van onze deelnemers in het UBP. Het gewogen gemiddelde is de marktrente die we hanteren.   Is de rente gestegen? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van het pensioen. Is de rente gedaald? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van het pensioen.

Maar door stijgen of dalen van de marktrente daalt of stijgt het rendement op de vastrentende waarde, met name op het Aegon Liability Matching Fund. Dat beperkt het effect dat wijziging van de marktrente op zichzelf op de hoogte van het pensioen heeft. Wijziging van de marktrente heeft ook invloed op de hoogte van de vaste daling waarmee we rekenen. Ook daarvan is het effect op de hoogte van je pensioen tegengesteld aan het positieve of negatieve effect van alleen de marktrente zelf.

De jaarlijkse vaste daling heeft invloed op de hoogte van het pensioen

Door gebruik te maken van een vaste daling krijgt de klant bij aanvang een hogere uitkering. We halen daarmee een stuk van het verwachte toekomstige rendement naar voren. Dat betekent wel dat het pensioen elk volgend jaar iets minder stijgt (of iets meer daalt) dan als we zonder vaste daling zouden rekenen. We gebruiken een vaste daling op basis van het uitgangspunt dat beleggingen in aandelen op de lange termijn een rendement opleveren dat hoger is dan de marktrente. Een hoger rendement kan de door ons berekende vaste daling weer goed maken. Het risico is dat er niet voldoende rendement wordt gemaakt en het pensioen daardoor in de loop van de jaren steeds meer daalt. De hoogte van de daling is ook afhankelijk van het beleggingsprofiel van de klant en de marge tussen een wettelijk vastgesteld aandelenrendement en de marktrente.

De gemiddelde levensverwachting heeft invloed op de hoogte van het pensioen

We leven gemiddeld steeds langer. Dat betekent ook dat we gemiddeld steeds langer pensioen uitbetalen aan onze klanten. En dat kost geld. We houden al rekening met een stijgende levensverwachting. Maar natuurlijk kan dit in werkelijkheid anders verlopen. Stijgt de gemiddelde levensverwachting van iemand met de leeftijd van uw klant sneller dan verwacht? Dan heeft dat een negatief effect op de hoogte van het pensioen. Blijft de levensverwachting achter op onze eerdere verwachting? Dan heeft dat een positief effect op de hoogte van het pensioen.

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen kent nog meer risico’s. Bekijk de overige risico’s van dit pensioen.

Kosten

Wat zijn de kosten van het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen?

We rekenen kosten voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Drie dingen zijn daarbij heel belangrijk:

 • Uw klant hoeft niets bij te betalen. Want alle kosten verrekenen we met de beleggingen. Bijvoorbeeld via het rendement op de beleggingen of door beleggingen te verkopen.
 • De kosten wijzigen niet tijdens het pensioen. Behalve de administratiekosten, op de manier zoals hieronder beschreven. En er komen ook geen nieuwe kosten bij.
 • Alle kosten, inclusief de stijging van de administratiekosten, zijn al verwerkt in de pensioenbedragen die u ziet.

Hieronder ziet u hoe hoog de kosten zijn. Benieuwd waarom we deze kosten in rekening brengen? U leest het in hoofdstuk 1 van de voorwaarden.

Dit zijn de kosten bij de start van het pensioen

Instapkosten Aegon Levensverzekering N.V.

Eenmalig € 1.050,- (per 1 augustus 2023).

Instapkosten fondsbeheerder

Eenmalig 0,2 procent van het pensioenkapitaal.

Dit zijn de kosten tijdens het pensioen

Administratiekosten

In 2023 zijn deze kosten € 7,38 per maand. Dit bedrag stijgt elk jaar met 2 procent.

Kosten voor het beheer van de beleggingen

Jaarlijks 0,445 procent van de waarde van de beleggingen.

Uitstapkosten fondsbeheerder

0,2 procent van de waarde van de beleggingen die we verkopen.

Productkenmerken

Minimaal € 50.000,-.

Het pensioenkapitaal is opgebouwd:

 • Bij Aegon
 • Of bij een andere verzekeraar, pensioenfonds of PPI
 • Of bij Aegon én bij een andere verzekeraar, pensioenfonds of PPI

De hoogte van het pensioen verandert één keer per jaar

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen is een variabel pensioen. Dat betekent dat het maandelijkse pensioen vaststaat tot het einde van het jaar. Uw klant weet dus precies wat hij tot die tijd op zijn rekening krijgt. Wat er daarna gebeurt? Dat is nog een vraagteken. Elk jaar op 1 januari berekenen we het pensioen opnieuw. Uw klant hoort dan van ons hoeveel pensioen hij dat jaar gaat krijgen. Misschien is dat meer dan het jaar ervoor, misschien minder. Dat hangt niet alleen af van het beleggingsresultaat. Ook de marktrente, de vaste daling en de gemiddelde levensverwachting spelen een belangrijke rol. Zo kan het voorkomen dat de beleggingen stijgen, maar het pensioen niet.

Meer weten over de invloed van deze factoren? Bekijk de impacttabel variabel pensioen. Die laat in percentages zien wat er gebeurt als één onderdeel verandert en de rest gelijk blijft. Alle aanbieders van een variabel pensioen gebruiken de impacttabel. Dat maakt vergelijken eenvoudig.

Over ons beleggingsbeleid valt veel te vertellen. Meer dan we kwijt kunnen op deze pagina. Neem daarom ook onze beleggingsbeginselen door. U weet dan precies welke uitgangspunten we gebruiken bij het beleggen van het pensioen.

Bij aanvang van het pensioen gebruiken we de AG-tafel 2022. De bevolkingssterfte wordt gecorrigeerd voor onze verzekerden. We hanteren een sekseneutraal tarief. Daarna herrekenen we het pensioen elk jaar in januari. We kijken hierbij naar de toename of afname van de verwachte levensduur. Voor het bepalen van deze levensduur gebruiken we de sterftetafel die op dat moment als laatste gepubliceerd en beschikbaar is.

We bieden geen hoog-laagoptie bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.

Dit pensioen heeft geen spreiding. Financiële mee- of tegenvallers worden dus niet over meerdere jaren gespreid.

Overlijdt uw klant? Dan keren we ook pensioen uit over de maand waarin uw klant is overleden. Daarna stopt het pensioen. Heeft uw klant een partnerpensioen geregeld? Dan start het partnerpensioen in de maand die volgt op de maand waarin uw klant overlijdt. De partner van uw klant krijgt dit pensioen tot het eind van de maand waarin de partner overlijdt.

Of u dit pensioen kunt afsluiten voor een klant in het buitenland? Dat hangt af van het land waar uw klant woont.

Een adviseur mag dit product sinds 1 april 2019 alleen adviseren als hij of zij een Wft-gecertificeerd vermogens- of pensioenadviseur is.

DIP-desk

De DIP-desk staat voor u klaar

Meer weten over onze direct ingaande pensioenen? Bijvoorbeeld over het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen? Onze medewerkers van de DIP-desk staan voor u klaar. Zij zijn het vaste aanspreekpunt waarmee u snel kunt schakelen en sparren.

Naar de DIP-desk

Downloads

Veelgestelde vragen

Mijn Aegon is de persoonlijke online omgeving van uw klant. Hier staan alle producten bij Aegon op een rij. Dus ook het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Uw klant ziet hoeveel pensioen hij elke maand krijgt. Hoeveel partnerpensioen er is geregeld. En we publiceren elke dag de nieuwste koersinformatie over de beleggingen. Ook staat hier alle communicatie die uw klant van ons heeft ontvangen. Zoals de jaaropgaaf en de jaarlijkse brief met de nieuwe hoogte van het pensioen.
 
Nee, uw klant betaalt hiervoor geen kosten.
Nee, dat is niet mogelijk. Het zeer defensieve profiel kunt u zien als een vangnet. Het is bedoeld voor als tijdens de looptijd blijkt dat uw klant het risico zoveel mogelijk moet beperken. We beleggen bij dit profiel niet in zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed. Maar ook bij dit profiel kan het pensioen nog steeds licht schommelen.
Door gebruik te maken van een vaste daling krijgt de klant bij aanvang een hogere uitkering. We halen daarmee een stuk van het verwachte toekomstige rendement naar voren. Dat betekent wel dat het pensioen elk volgend jaar iets minder stijgt (of iets meer daalt) dan als we zonder vaste daling zouden rekenen. We gebruiken een vaste daling op basis van het uitgangspunt dat beleggingen in aandelen op de lange termijn een rendement opleveren dat hoger is dan de marktrente. Een hoger rendement kan de door ons berekende vaste daling weer goed maken. Zodat het pensioen zich op de lange termijn geleidelijk ontwikkelt. Of dat gebeurt is afhankelijk van de daadwerkelijke beleggingsresultaten, en de invloed van de andere factoren. 
De vaste daling vindt u in de offerte. De vaste daling is nooit hoger dan het wettelijk maximum. Dat is afhankelijk van het percentage beleggingen in zakelijke waarden en van de marge tussen een wettelijk voorgeschreven aandelenrendement en de marktrente. Daarnaast hanteren we een door onszelf vastgestelde maximale daling per beleggingsprofiel. Die vindt u hierboven. 

Het te hanteren aandelenrendement staat voorlopig vast. De marktrente wijzigt iedere maand. De vaste daling waarmee we rekenen in de offerte wijzigt dus ook iedere maand.
 
Verandert het beleggingsprofiel van uw klant? Dan gebruiken we de vaste daling die hoort bij het nieuwe profiel.

Bij de herrekening per 1 januari 2024 gebruiken we de maximale vaste daling van dat moment. De wijziging van de vaste daling werkt door in de hele resterende looptijd. De nieuwe  pensioenuitkering kan hierdoor een paar procent hoger (hogere vaste daling) of lager (lagere vaste daling) worden dan bij een ongewijzigde vaste daling.    
 
Omdat het voor uw klant handig is om te weten wat zijn inkomen over een kalenderjaar is. De overheid stelt op 1 januari de zorgtoeslag en de huurtoeslag vast. En ook voor mensen die hypotheekrente aftrekken is het handig als zij hun inkomen weten per 1 januari. Daar sluiten wij dus bij aan. Is het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen van uw klant pas een maand of een paar maanden voor 1 januari begonnen? Ook dan berekenen we de hoogte van het pensioen opnieuw. Dit doen we voor iedere klant op dezelfde datum.