DB Abonnement

Aegon biedt uw klant met het DB Abonnement een complete pensioenregeling

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Volledig partnerpensioen
 • Direct ingaand Anw-hiaat Pensioen (vrijwillig)
 • IFRS proof

Op deze pagina:

Productinformatie

Productinformatie Aegon DB Abonnement

Aegon biedt klanten met het Aegon DB Abonnement een goede pensioenregeling. Het abonnement is voor onbepaalde tijd met een korte opzegtermijn en wordt stilzwijgend verlengd.

Het DB Abonnement biedt uw klant keuzes voor:

 • Het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen
 • Het franchisebedrag
 • Het maximum salaris
 • Het partner-/wezenpensioen

Offerte aanvragen

U kunt alleen nog een offerte aanvragen voor het wijzigen van een bestaande regeling.

Kosten

Productinformatie Aegon DB Abonnement

Voor het DB Abonnement betaalt uw klant:

 • Premie voor de opbouw van pensioen.
 • Premie voor het afdekken van risico's bij overlijden.
 • In deze premies is een opslag voor kosten voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, excasso en kostenneutrale waardeoverdracht verwerkt.
 • Een vast bedrag per medewerker voor het uitvoeren van de pensioenregeling.
 • Eenmalige aanmeldingskosten.
 • Voor nieuwe abonnees die direct voorafgaand aan het abonnement de actieve pensioenregeling al bij Aegon ondergebracht hadden
 • Advieskosten aan u.
 • Kosten voor het wijzigen van de regeling.

De medewerker betaalt:

Eventueel een eigen bijdrage aan de pensioenregeling (door uw klant zelf te verrekenen met zijn medewerkers).

Rentestandcorrectie

Het Aegon DB Abonnement is een DB-regeling zonder winstdeling. Aegon hanteert een rentestandcorrectie. Dit betekent dat als we overrendement behalen, dit aan uw klant wordt uitgekeerd in de vorm van een premieverlaging. En in geval van onderrendement, verhogen we de premie.
De rentestandcorrectie is afhankelijk van de rentestand op de kapitaalmarkt en wordt jaarlijks op 1 december vastgesteld voor het komende kalenderjaar. Aegon berekent de premie met een verondersteld jaarlijks rendement van 3% voor de volledige (uitkerings-)duur van de verzekering. Vervolgens corrigeren we de door uw klant te betalen premies naar de werkelijke rentestand op de kapitaalmarkt.

Mogelijkheid tot indexaties

De met het DB Abonnement opgebouwde pensioenen zijn zogeheten nominale pensioenen; er vindt geen 'automatische' verhoging van de pensioenen door toeslagen plaats. Door inflatie en afwezigheid van toeslagen neemt de koopkracht van de opgebouwde pensioenen in de loop van de tijd af.
Wel kunnen in het abonnement toeslagen op eigen kosten van uw klant worden toegevoegd. Uw klant bepaalt dan jaarlijks opnieuw of hij een toeslag wil verlenen op de pensioenen van actieve en/of inactieve deelnemers.

Productkenmerken

Op basis van middelloon een pensioen toezeggen

Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, die jaarlijks opzegbaar is

Een complete pensioenregeling met dekking van de voornaamste risico’s; weinig keuzes

Naast de premie een vast bedrag per medewerker per jaar en éénmalig aanmeldingskosten