AEGON Profile 3 Fund

Het AEGON Profile 3 Fund is met ingang van 11 februari 2022 opgeheven

Het Fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in vastrentende waarden in Europa en wereldwijde zakelijke waarden. Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van een actief beleid over en binnen beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele bedrijven en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegingen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast. Bovendien wordt gestreefd naar een renterisico van de vastrentende portefeuille dat overeenkomt met een duration van 15. In de praktijk betekent dit dat eenmaal per jaar (bij ingang van het nieuwe dynamisch strategisch asset allocatie beleid) het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt alleen het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille maandelijks bijgestuurd en kan het renterisico van de vastrentende portefeuille afwijken van de gewenste duration van 15.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Profile 3 Fund

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
4.57
Afgelopen maand
2.59
Afgelopen 3 maanden
0.72
Afgelopen jaar
9.35
Afgelopen 3 jaar
9.21
Afgelopen 5 jaar
6.20
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Risico