AEGON Dynamic Fund 6

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (52,5% - 72,5%) en vastrentende waarden (27,5% - 47,5%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Dit innovatieve Fonds maakt gebruik van dynamisch strategische asset allocatie (DSAA). DSAA houdt in dat de allocatie van de beleggingscategorieën die vallen onder zakelijke waarden of onder vastrentende waarden niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of bedrijfsobligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. DSAA kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht om een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Dynamic Fund 6

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Dynamic Fund 6. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Dynamic Fund 6. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 05/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
5.13
Afgelopen maand
1.71
Afgelopen 3 maanden
2.24
Afgelopen jaar
-3.52
Afgelopen 3 jaar
4.09
Afgelopen 5 jaar
3.29
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
23-06-2023
22.76
22-06-2023
22.72
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4

Fondsrapportages en jaarverslagen