AEGON Mix Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in zakelijke waarden (25% - 65%) en vastrentende waarden (35% - 75%). Onder zakelijke waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: aandelen, (indirect) vastgoed, grondstoffen en hedge funds. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, emerging market debt, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder kan andere beleggingscategorieën toewijzen aan de categorie zakelijke waarden of vastrentende waarden, waarbij de belangen van de participant (onder andere risico en rendement) gewaarborgd zullen blijven. Het Fonds kan zodoende beleggen in nieuwe beleggingscategorieën, instrumenten, technieken of structuren, die door de Beheerder geschikt worden geacht voor het realiseren van de doelstelling en/of het beleggingsbeleid van het Fonds.

Dit Fonds maakt gebruik van actief asset allocatie beleid. Dit houdt in dat de allocatie over de beleggingscategorieën niet vast staat. De Beheerder zal bij de allocatie het risicoprofiel afwegen ten opzichte van het verwachte rendement. Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld het percentage aandelen of obligaties waarin wordt belegd het ene jaar flink hoger of lager is dan in andere jaren. Dit kan, omdat de marktomstandigheden, en zodoende ook het verwachte rendement en risico, voor deze beleggingscategorieën wijzigen. Actief asset allocatie beleid kan alleen goed worden uitgevoerd indien er voldoende ruimte is om de allocatie van beleggingscategorieën te bepalen en er bovendien ruimte is om nieuwe beleggingscategorieën toe te voegen.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Mix Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Mix Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Mix Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 03/31/2024
Rendementen in %
Lopend jaar
3.85
Afgelopen maand
2.09
Afgelopen 3 maanden
3.85
Afgelopen jaar
11.13
Afgelopen 3 jaar
1.73
Afgelopen 5 jaar
3.3
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
18-07-2024
40.20
17-07-2024
40.29
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4

Fondsrapportages en jaarverslagen