Internetvoorwaarden Mijn Aegon

In deze Voorwaarden worden begrippen met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben de volgende betekenissen.
Image
Man met kinderen op achtergrond bekijkt voorwaarden Aegon op laptop

Aegon 

betekent Aegon Nederland N.V, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag aan het Aegonplein 50, en haar dochtervennootschappen.

Dienst 

betekent een internetdienst en/of product die Aegon aan de Klant levert of gaat leveren.

Product 

betekent een financieel product van één van de dochtermaatschappijen van Aegon, die aanbieder is. Zoals een spaarrekening, beleggingsrekening en verzekering.

Gebruikersnaam 

betekent de naam die de Klant heeft voor het inloggen op Mijn Aegon.

Inloggegevens 

betekent alle gegevens waarmee de Klant Mijn Aegon en Internetbankieren kan gebruiken.

Mijn Aegon 

betekent het online beveiligde gedeelte van Aegon dat voor de Klant is bestemd. In deze beveiligde omgeving kan de Klant Internetbankieren en de Producten bekijken die aan de Klant worden geleverd. Ook kan de Klant een Product openen.

Internetbankieren

betekent het bekijken van rekeninggegevens via Mijn Aegon en het doorgeven van betaalopdrachten en/of aan- en/of verkoopopdrachten van participaties in beleggingsfondsen via Mijn Aegon. Dit kan alleen met de Inloggegevens van de Klant.

Klant 

betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt (gaat maken) van Mijn Aegon.

Order

betekent een opdracht van de Klant tot de aan- en/of verkoop van een Product.

Pincode 

betekent de 5-cijferige code waarmee de Klant samen met zijn Social Media Account inlogt op Mijn Aegon.

Persoonsgegevens 

betekent ieder tot de Klant herleidbaar gegeven zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Voorwaarden 

betekent deze voorwaarden van Mijn Aegon.

Wachtwoord 

betekent de code waarmee de Klant samen met zijn Gebruikersnaam Mijn Aegon kan gebruiken.

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden gelden voor het gebruik van Mijn Aegon. Als in (product)voorwaarden die horen bij een Dienst of Product die de Klant heeft afgesloten of die voor de Klant is afgesloten, voorwaarden staan die conflicteren met bepalingen uit deze Voorwaarden, prevaleren die specifieke (product)voorwaarden. De Klant zal deze Voorwaarden en andere voorschriften van Aegon altijd nakomen.

De rechten die de Klant op grond van deze Voorwaarden heeft, zijn persoonlijk. De Klant kan ze niet overdragen. Als de Klant een derde heeft gemachtigd, dan zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing op de gemachtigde. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de gemachtigde kennis neemt van deze Voorwaarden.

2. Gebruik en toegang

2.1 Nadat de Klant deze Voorwaarden heeft geaccepteerd, kan hij Mijn Aegon gebruiken met zijn van Aegon ontvangen Gebruikersnaam en Wachtwoord. De eerste keer dat de Klant inlogt met de codes die hij van Aegon heeft ontvangen, is hij verplicht zijn Wachtwoord te wijzigen volgens de aanwijzingen en eisen van Aegon.

Kiest de Klant zelf een Gebruikersnaam en Wachtwoord, dan ontvangt de Klant na acceptatie van deze Voorwaarden een code waarmee de Klant zijn toegang tot Mijn Aegon definitief activeert. De Klant is in dit geval niet verplicht zijn Wachtwoord te wijzigen. De Klant is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van Mijn Aegon uitsluitend plaatsvindt op de toegestane wijze en door de daartoe bevoegde personen.

2.2 De Klant kan met Mijn Aegon Internetbankieren.

3. Toestemming voor het ontvangen van informatie via Mijn Aegon en e-mail

3.1 Door het aanvragen van een account voor Mijn Aegon en het accepteren van deze Voorwaarden geeft de Klant Aegon uitdrukkelijk toestemming om hem persoonlijke informatie per e-mail te sturen en/of via Mijn Aegon aan te bieden. De persoonlijke informatie wordt hem dan niet meer per post toegestuurd.

3.2 Als Aegon persoonlijke informatie via Mijn Aegon aanbiedt, stuurt Aegon de Klant een e-mail om hem daarop attent te maken. Dat doet Aegon bijvoorbeeld bij het aanbieden van het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) en jaaroverzichten.

3.3 Aegon communiceert in principe digitaal met haar klanten. De klant heeft de mogelijkheid om de aan Aegon verleende toestemming in te trekken als hij noodzakelijke productinformatie niet langer uitsluitend digitaal wenst te ontvangen. De Klant kan de toestemming via Mijn Aegon intrekken. De noodzakelijke productinformatie wordt dan behalve digitaal ook per post toegestuurd. Tenzij Aegon en de klant in de productvoorwaarden hebben afgesproken om alleen online met elkaar te communiceren, zoals bij de spaarrekening en hypotheekproducten.

4. Apparatuur

Om gebruik te maken van Mijn Aegon, beschikt de Klant over computerapparatuur en software die ten minste voldoet aan de door Aegon in de “Aegon Gebruiksvoorwaarden website” gestelde specificaties. De Klant is verplicht om zijn computer regelmatig te controleren op virussen en andere schadelijke programma’s.

5. Inloggegevens

De Inloggegevens zijn persoonlijk. De Klant is verplicht alle beveiligingsvoorschriften van Aegon na te leven, de Inloggegevens goed en veilig te bewaren en deze geheim te houden. Als de Klant weet of denkt dat iemand anders zijn Inloggegevens kent of onbevoegd gebruik maakt van Mijn Aegon, dan is hij verplicht dit direct aan Aegon door te geven. Aegon zorgt er dan voor dat de toegang tot Mijn Aegon geheel of gedeeltelijk wordt stopgezet. Aegon is niet aansprakelijk voor schade door diefstal, misbruik, onbevoegd en/of onjuist gebruik van de Inloggegevens en voor onbevoegd gebruik van Mijn Aegon.

6. Schade

Aegon is niet aansprakelijk voor eventueel door de klant geleden schade ten gevolge van het feit dat Mijn Aegon buiten gebruik is of niet toegankelijk is. De Klant vrijwaart Aegon voor aanspraken van derden die het directe en/of indirecte gevolg zijn van diefstal, misbruik, onbevoegd en/of onjuist gebruik van de Inloggegevens.

7. Algemeen

Aegon mag altijd de toegang tot Mijn Aegon blokkeren of stopzetten. Aegon mag de mogelijkheden van Mijn Aegon uitbreiden, maar ook beperken.

8. Wijzigingen

Aegon legt iedere wijziging en/of opdracht die de Klant via Mijn Aegon opgeeft vast. De Klant is verplicht zelf na te gaan of Aegon de wijziging en/of opdracht die hij heeft doorgegeven goed heeft uitgevoerd.

Een door de klant doorgegeven wijziging en/of opdracht is definitief. Een doorgegeven wijziging en/of opdracht kan door een nieuwe wijziging en/of opdracht worden opgevolgd. Als bij aankoop van een Product een wettelijke bedenktijd geldt, is die aankoop pas definitief na het verstrijken van deze wettelijke termijn.

Aegon mag de Klant altijd extra informatie vragen voordat zij de wijziging en/of opdracht uitvoert. Aegon mag de Klant altijd vragen om de wijziging en/of opdracht (schriftelijk) te bevestigen voordat zij de wijziging en/of opdracht uitvoert. Aegon is niet verplicht te controleren of de Klant de wijziging en/of opdracht goed heeft doorgegeven.

9. Verwerking persoonsgegevens

Hoe gaan wij om met uw privacy? Aegon Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (zie gedragscode). Hoe wij met uw gegevens omgaan staat in on  privacy- en cookiestatement (op www.aegon.nl). Vertel het ons als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.

De Klant zorgt ervoor dat Aegon al zijn gegevens heeft om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Als de Klant niet of niet op tijd de gegevens die Aegon vraagt doorgeeft, dan mag Aegon de toegang tot Mijn Aegon beperken of stopzetten. Aegon verwerkt de Persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor het tegengaan van fraude en het bewaken van de integriteit binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ook de dochterondernemingen van Aegon Nederland N.V. kunnen de Persoonsgegevens voor de doelen die hierboven genoemd zijn, verwerken. Zij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin. Aegon informeert de Klant over welke financiële producten dit zijn, over welke dochterondernemingen dit zijn als zij niet de naam Aegon voeren en over hoe de Klant aan kan geven dat hij verder geen informatie meer wil ontvangen. Al deze informatie en een nadere toelichting daarop kan de Klant altijd vinden op Mijn Aegon.

10.Wijzigen Voorwaarden

Aegon mag deze Voorwaarden altijd wijzigen. Aegon zal de Klant van een wijziging op de hoogte stellen door bekendmaking via Mijn Aegon en/of een landelijk verspreid Nederlands dagblad. De gewijzigde Voorwaarden gelden dan vanaf 30 dagen na de bekendmaking. Wettelijke wijzigingen en wijzigingen in het voordeel van de Klant gelden direct na bekendmaking. Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk nietig verklaard danwel vernietigd, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het nietige dan wel vernietigde gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige dan wel vernietigde gedeelte.

11.Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen tussen de Klant en Aegon geldt de administratie van Aegon als volledig bewijs. In alle gevallen waarin deze Voorwaarden en/of de specifieke (product)voorwaarden niet voorzien, beslist Aegon.