Voorwaarden Mijn Aegon app

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: app Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Mijn Aegon App (verder te noemen: App). Via de App kunt u gebruikmaken van diensten van Aegon op uw smartphone of tablet, zoals het saldo van uw spaarrekening bekijken, uw producten beheren of facturen inzake uw bouwdepot indienen. U kunt de app Voorwaarden downloaden, zodat u ze kan opslaan of printen. Zie hiervoor de printknop rechts boven op deze pagina. Met het gebruiken van de App gaat u akkoord met de app Voorwaarden. Door akkoord te gaan met de app Voorwaarden gaat u tevens akkoord met de “Aegon Gebruiksvoorwaarden website” en de “Internetvoorwaarden Mijn Aegon”.

Image
Vrouw kijkt hoe Aegon app werkt

1. Algemeen

1.1 De App wordt u aangeboden door; Aegon Nederland N.V., Aegonplein 50, 2591 TV Den Haag. Postadres: Postbus 202, 2501 CC Den Haag. Telefoonnummer 088 344 1234. Kamer van Koophandel nummer 27111251 (verder te noemen: Aegon).

1.2 Bij het gebruik van de App is ook het Aegon privacy- en cookiestatement van toepassing, waarin u kunt lezen hoe Aegon omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

1.3 Aegon kan deze app Voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u op onze website: www.aegon.nl/voorwaarden-app. Indien de app Voorwaarden worden aangepast wordt u daarvan op de hoogte gebracht door bekendmaking via Mijn Aegon.

1.4 De App is uitsluitend bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar.

1.5 De App en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies of voorstel tot aankoop van een financieel product.

2. Definities

App

De mobiele applicatie genaamd Mijn Aegon App die door Aegon is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers voor gebruik op de smartphone of tablet met daarop een up-to-date besturingssysteem van Apple of Google (Android).

Inhoud

Alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden en andere informatie.

Inloggegevens

De gebruiksnaam, het wachtwoord, de pincode of een andere wijze om u te identificeren waardoor u toegang tot de App verkrijgt.

Apparatuur

De (rand)apparatuur, waaronder begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de App.

Verbindingen

De mobiele en/of draadloze internetverbindingen.

3. Gebruik van de App

3.1 U kunt gebruik maken van de App als u een Mijn Aegon account hebt.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de App moet u de App downloaden op uw smartphone of tablet via de App-store van Apple of de Playstore van Google.

3.3 Om de App te activeren vragen wij u om uw smartphone of tablet te koppelen aan uw Mijn Aegon account. Daarvoor moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Vervolgens kunt u een pincode aanmaken om toegang te krijgen tot de App. Naast inloggen met een pincode biedt de App de mogelijkheid om in te loggen middels biometrische authenticatie. Biometrische authenticatie is inloggen middels vingerafdruk en gezichtsherkenning. Biometrische authenticatie zet u aan en uit via de instellingen van de App.

3.4 Om misbruik van de App en de Inhoud te voorkomen dient u zorgvuldig om te gaan met de Inloggegevens.  U dient de Inloggegevens geheim te houden en mag deze in geen geval aan derden verstrekken.

3.5 Het is belangrijk de nieuwste versie van de App te gebruiken. Als u niet de laatste versie van de App gebruikt, dan kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert. U kunt de App op apparaten gebruiken. Bij het installeren op een extra apparaat dient u het nieuwe apparaat te koppelen aan uw bestaande Mijn Aegon account. Daarvoor voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in op het inlogscherm van de app. Vervolgens kiest u dezelfde pincode die u reeds gebruikt voor uw eerste apparaat.

3.6 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de App moet u het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google gebruiken. Anders kan het zijn dat de App niet of niet goed functioneert.

3.7 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw Apparatuur en Verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden en tegen malware, virussen en overige schadelijke software.

4. Kosten

4.1 Aegon brengt voor het gebruik van de App geen kosten in rekening.

4.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en Verbindingen die nodig zijn voor het gebruik van de Inhoud via de App.

5. Veiligheidsmaatregelen

5.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van Aegon die worden gegeven in verband met het gebruik van de Inhoud of de App opvolgen.

5.2 U mag de App niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. Aegon is gerechtigd om de toegang tot de App te blokkeren in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App.

5.3 Als u denkt dat u de App niet veilig meer kunt gebruiken, als uw pincode bij een derde bekend is of als er andere redenen zijn waarom u denkt dat u de App niet meer veilig kunt gebruiken, geef dat dan direct aan Aegon door via telefoonnummer 088 344 12 34. Aegon kan dan beveiligingsmaatregelen treffen zoals het blokkeren van de toegang tot de App. Tot het tijdstip van de melding kunt u aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Aegon spant zich in om de App aan u veilig ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Aegon niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Aegon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.

6.2 Aegon kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de Inhoud aanpassen.

6.3 Aegon is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de App, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aegon.

6.4 De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Aegon is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud en/of het functioneren van deze externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aegon is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

7. Licentie en intellectuele eigendom

7.1 De Inhoud van de App wordt beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij Aegon. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens van de App te kopiëren en/of te verspreiden of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Aegon.

7.2 Aegon verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze app voorwaarden.

8. Hoe gaan wij om met uw privacy?

Aegon Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (zie gedragscode). Hoe wij met uw gegevens omgaan staat in on privacy- en cookiestatement (op www.aegon.nl). Neem contact op met onze klantenservice als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.

9. Verbetering

Aegon blijft de App verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van klantfeedback en gebruikerservaringen.

10 Beëindiging en de-activeren App

10.1 Aegon mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze app Voorwaarden aan u zijn verleend, ingetrokken.

10.2 U kunt het gebruik van App zelf beëindigen door de App van uw smartphone of tablet te verwijderen door deze te de-installeren.

11 Toepasselijk recht

Deze app Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de App en/of deze app Voorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

12 Overige bepalingen

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig verklaard danwel vernietigd, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het nietige dan wel vernietigde gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige dan wel vernietigde gedeelte.

12.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van App of de Inhoud, kunt u contact opnemen met Aegon op telefoonnummer 088 344 12 34.

13 Apple

Het volgende is van toepassing op apps gedownload via de Apple app store:

13.1 Apple Inc. ("Apple") is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, (beschikbaar via www.apple.com) verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze app Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de app Voorwaarden.

13.2 Gebruik van de App is beperkt tot gebruik op door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.

13.3 Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.

13.4 Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.

13.5 U bevestigt hiermee dat u (i) niet woonachtig bent in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een "terrorist supporting country" en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met "prohibited or restricted parties".

13.6 U gaat ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de app Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de app Voorwaarden in eigen naam af te dwingen.