De beleggingsfondsen voor je pensioen

Beleggen na je pensioen

Als je al met pensioen bent en een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen hebt, beleggen we je pensioenkapitaal voor je. Hieruit ontvang je elke maand pensioen van ons. We verkopen hiervoor steeds een deel van je beleggingen. De rest blijft belegd en kan dus doorgroeien.

Image
pensioen ontwikkeling Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Beleggingsfondsen

Voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen zijn 3 beleggingsfondsen beschikbaar. Als je op de naam van het fonds klikt zie je het rendement over langere termijn, en lees je meer over de beleggingsstrategie, het risicoprofiel en de duurzaamheid van het fonds.

AEGON fondsnaam
Fondstype
Risico

Mixfonds

5.0

Mixfonds

3.0

Overig

7.0

Verantwoord beleggen

We willen met beleggen zowel goede financiële rendementen voor jou als maatschappelijk verantwoorde rendementen behalen. We selecteren daarom voor jou beleggingen die in overeenstemming zijn met onze normen en waarden. Dit hebben we beschreven in ons Verantwoord Beleggen Beleid.

Lees hoe we bij beleggingsbeslissingen voor het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen bewust en actief rekening houden met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Lees meer

Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen

Voor Aegon Uitkerend Beleggingspensioen wordt op dit moment belegd in de fondsen: Aegon Diversified Equity Fund, Aegon Diversified Bond Fund en Aegon Liability Matching Fund. Deze fondsen worden beheerd door onze fondsbeheerder Aegon Asset Management. Op het Aegon Liability Matching Fund na, houden deze fondsen expliciet rekening met ecologische en sociale kenmerken en wordt alleen belegd in ondernemingen die praktijken van goed bestuur volgen.

Bij beleggingsbeslissingen wordt bewust en actief rekening gehouden met de invloed op het milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur. In het bijzonder op het gebied van mensenrechten, wapens, gezondheid en milieu. Voor een klein deel wordt belegd in het Aegon Liability Matching Fund dat geen ESG- kenmerken bevordert, maar dit fonds is opgenomen in het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen om het renterisico te beperken.  

Onderdeel van ons Verantwoord Beleggen Beleid is de integratie van ESG-risico’s. Dit betekent dat we bij het samenstellen van onze producten ten aanzien van door ons te maken beleggingskeuzes rekening houden met ecologische en sociale kenmerken van de beleggingen. Daarbij wordt voor jouw beleggingen beoordeeld hoe duurzaamheidsrisico’s de financiële prestaties van je beleggingen kunnen beïnvloeden. We identificeren de belangrijkste nadelige effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement en proberen deze waar mogelijk te vermijden en te verzachten. Om rekening te houden met de belangrijkste negatieve effecten worden beleggingen – waar mogelijk -  onafhankelijk gescreend door onze aangestelde fondsbeheerder op:

 • naleving van relevante wet- en regelgeving;
 • beginselen van goed ondernemingsbestuur (zoals de UN Global Compact Principles); en
 • onze eigen screeningcriteria zoals opgenomen in de ‘Responsible Investing Topics’.

De fondsbeheerder gaat in gesprek met de bedrijven waarin wordt belegd om de complexe uitdagingen op het gebied van milieu, de maatschappij en goed ondernemingsbestuur aan te gaan op een wijze die aansluit bij een duurzame toekomst voor mens en milieu. De fondsbeheerder volgt hierbij de screeningscriteria van Aegon. We hebben hierbij negen aandachtsgebieden geïdentificeerd:  

 • Klimaatverandering
 • Biodiversiteit
 • Mensenrechten
 • Arbeidsrechten
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Goed ondernemingsbestuur
 • Controversiële wapens en de handel daarin
 • Financiële instellingen; en
 • Dierenwelzijn

Op basis van onze screeningscriteria beoordelen de fondsbeheerders of de ondernemingen handelen in lijn met onze normen en waarden. Is dit niet het geval? Dan gaan onze fondsbeheerders de actieve dialoog aan met de onderneming. We geloven dat een actieve dialoog kan bijdragen aan een positieve gedragsverandering van de bedrijven waarin we beleggen. Zodat hun activiteiten bijdragen aan betere resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving. 

Als geconstateerd wordt dat verdere gesprekken met een bedrijf naar verwachting niet de noodzakelijk gewenste resultaten zullen opleveren, kan de fondsbeheerder besluiten om het bedrijf op de Exclusion List te zetten en/of om de beleggingen in dat bedrijf van de hand te doen.  In dit document lees je ook hoe de fondsbeheerder onze screeningscriteria toepast. 

 We monitoren hoe onze fondsbeheerder ons Verantwoord Beleggen Beleid uitvoert waaronder onze screeningcriteria en de Exclusion List. Minimaal één keer per jaar beoordelen we of de fondsbeheerders en fondsen nog passen binnen onze producten. We beoordelen niet alleen hun beleggingsprestaties, maar ook of ESG-risico’s en ESG-factoren op de juiste manier worden meegenomen in het beleggingsproces. Daarbij beoordelen we ook of de duurzaamheidskenmerken die het fonds bevordert daadwerkelijk worden behaald. Om dit te kunnen doen, ontvangen we van de fondsbeheerder hiervoor de nodige informatie. Op basis van deze informatie bepalen we of de beleggingen nog voldoen aan de doelstelling. Dit stelt ons in staat om een beter risicoprofiel en rendement te realiseren en tevens rekening te houden met de maatschappij.

Als we vinden dat een fondsbeheerder het fonds niet langer beheert op een manier die in overeenstemming is met het Verantwoord Beleggen beleid, zullen wij de volgende acties nemen: 

 • We stellen de aangestelde fondsbeheerder op de hoogte van de door ons vastgestelde tekortkoming(en) en geven aan waar hun beleggingsbeleid niet langer voldoet aan de vereisten van het Verantwoord Beleggen beleid.
 • We geven de aangestelde fondsbeheerder de gelegenheid om zijn proces aan te passen en aan te tonen dat hij het fonds kan beheren in overeenstemming met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid.
 • Als de fondsbeheerder zijn aanpak niet wil of kan wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Verantwoord Beleggen Beleid, zullen we overwegen om het betreffende fonds uit je portefeuille te halen en/of te vervangen.